Poziv na dostavu ponuda za kreativnog_e direktora_ice za Nacionalnu kampanju

Grant scheme: IPA 2012, Building Capacities of CSOs for Ensuring Effective Implementation of the EU Standards in the Enforcement of Human Rights, EuropeAid/135875/ID/ACT/HR

Broj ugovora: 2012-01-35-010206

Naziv projekta: Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo

Nositelj projekta: Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“

Naručitelj nabave: Zagreb Pride

Naziv nabave: Usluga kreativnog_e direktora_ice za Nacionalnu kampanju

Redni broj nabave prema planu javne nabave: 18

Datum: 15.11.2016.

 

Poziv na dostavu ponuda

 

Poštovani_e,

pozivamo Vas na dostavu ponuda za nabavu usluge kreativnog_e direktora_ice za Nacionalnu kampanju, u sklopu projekta „Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo“.

U okviru ovog Poziva nalaze se sljedeći dokumenti koji sačinjavaju dokumentaciju za nadmetanje:

  • Opis poslova
  • Obrazac za opis kompetencija
  • Izjava o nepostojanju razloga za isključenje iz sudjelovanja u nabavi

 

Kako bi bila prihvatljiva, Vaša ponuda mora sadržavati sljedeće:

– Životopis stručnjaka_inje koji sadrži dokaze o posjedovanju kvalifikacija i profesionalnog iskustva u skladu s traženim profilom. Životopis mora sadržavati informacije o broju dosadašnjih angažmana kao kreativnog direktora te godine iskustva u navedenom poslu

– Portfolio koji odgovara standardima struke, a iz kojeg je vidljivo da stručnjak_inja dobro poznaje i vlada konceptima kampanja i pisanjem tekstualnih materijala

– Cijenu ponude (sukladno dokumentu „Opis poslova“) koja uključuje jasno istaknutu cijenu usluge kreativnog_e direktora_ice. Cijena mora biti iskazana bez PDV-a budući da je nabava oslobođena od PDV-a (jer se usluga financira iz sredstava Europske Unije).

– Potpisanu Izjavu o nepostojanju razloga za isključivanje iz sudjelovanja u nabavi (sukladno točki 2.4. Annex-a IV grant ugovora) koja se nalazi u prilogu ovog Zahtjeva.

Informacije navedene u životopisu stručnjaka_inje i/ili portfoliu moraju dokazati posjedovanje kvalifikacija i profesionalnog iskustva u skladu s profilom stručnjaka_inje propisanim u Opisu poslova.
Slijedom navedenog, ponuda koja uključuje profil stručnjaka_inje koji ne udovoljavaju traženim karakteristikama, bit će odbijena.

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (koja zadovoljava svim traženim uvjetima), na način da 80% vrijednosti nosi kvaliteta ponude, a 20% cijena, prema donjoj tablici:

Kriterij Ocjena kriterija Bodovi Max. br. bodova
Kvaliteta (80%)
Broj kampanja filantropskog karaktera/kampanja koje podižu svijest (vidljivo iz portfolia stručnjaka_inje) 1 kampanja 10 30
2 do 4 kampanje 20
Više od 4 kampanje 30
Godine iskustva rada (vidljivo iz životopisa stručnjaka_inje) 1 godina 15 25
2 do 5 godine 20
Više od 5 godina 25
Broj dosadašnjih angažmana kao kreativnog_e direktora_ice (vidljivo iz životopisa stručnjaka_inje i portfolia) do 5 radova/angažmana 15 25
6 do 10 radova/angažmana 20
Više od 10 radova/angažmana 25
Ukupno kvaliteta 80
Cijena (20%) Iznos koji odgovara procijenjenoj vrijednosti nabave 10 20
Do 20% niža vrijednost ponude 15
Više od 20% niža vrijednost ponude 20
Ukupno cijena 20

 

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi najviše do 878,00 EUR (6.672,80 kn*).

Navedeni iznos je bez PDV-a.

* Procijenjena vrijednost u kunskoj protuvrijednosti preračunatoj prema tečaju EUR po kojem je izvršena prva uplata po projektu (1 EUR = 7,6 kn).

Ponuda koja je iznad procijenjene vrijednosti nabave bit će odbijena.

Rok za dostavu ponude je 15 dana od datuma objave Poziva. Krajnji rok za dostavu ponuda je 30. studenoga 2016.

Molimo Vas da svoju ponudu dostavite na sljedeću elektroničku adresu prije zadanog roka: [email protected]

Rok za postavljanje pitanja je 7 dana prije roka za dostavu ponuda (najkasnije do 23. studenoga 2016.), a rok za dostavu odgovora je 5 dana prije roka za dostavu ponuda (25. studenoga 2016.).

Sva pitanja vezana uz predmetnu nabavu potrebno je dostaviti na elektroničku adresu: [email protected]

Odgovori na sva pitanja postavljena unutar roka bit će stavljeni na raspolaganje svim ponuditeljima_cama.

Ponude pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

 

 

S poštovanjem,

Jelena Poštić, izvršni koordinator

Zagreb Pride

T: + 385 1 580 65 60

E: [email protected]

W: www.zagreb-pride.net

 

PRILOZI:

Poziv na dostavu ponuda

Opis poslova

Obrazac za opis kompetencija

Izjava o nepostojanju razloga za isključenje

lori
Projekt provodi
Udruga LORI
www.lori.hr
cncEK33U
Projektni partner
Zagreb Pride
www.zagreb-pride.net
10171892_505696446199009_1861663140604939226_n
Projektni partner
Trans Aid
www.transaid.hr
eu-flag
Projekt financira
Europska unija
ec.europa.eu/croatia/
IPA_RH5
Projekt sufinancira
udruge.gov.hr