Poziv za dostavu ponude za uslugu tiska promotivnih materijala

Grant shema: IPA 2012, Building Capacities of CSOs for Ensuring Effective Implementation of the EU Standards in the Enforcement of Human Rights, EuropeAid/135875/ID/ACT/HR

Broj ugovora: 2012-01-35-010206

Naziv projekta: Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo

Nositelj projekta:  Lezbijska organizacija „LORI“

Naručitelj nabave: Zagreb Pride

Naziv nabave: Usluga tiska promotivnih materijala

Broj nabave: 10

Redni broj nabave prema planu javne nabave: 3

Datum: 12.04.2016.

Poštovani_e,

pozivamo Vas na dostavu ponuda za nabavu usluga tiska, za sljedeće grupe predmeta nabave:

 1. Tisak brošure u sklopu aktivnosti kreiranje Preporuka za zakonsko priznavanje roda
 2. Tisak brošure u sklopu aktivnosti izrade Smjernica o životnom partnerstvu i istospolnim obiteljima
 3. Tisak informativnog letka u sklopu aktivnosti grupe podrške za LGBT učenike_ce srednjih škola
 4. Tisak informativnog letka u sklopu aktivnosti Živa biblioteka
 5. Tisak promotivnih materijala u sklopu aktivnosti Nacionalna kampanja

Ponuditelji_ce mogu podnijeti ponudu za jednu, više ili za sve grupe predmeta nabave. Ukoliko se prijavljujete za dva ili više predmeta nabave, cijenu ponude potrebno je navesti pojedinačno za svaku grupu predmeta nabave.

U okviru ovog poziva nalaze se sljedeći dokumenti koji sačinjavaju dokumentaciju za nadmetanje:

 • Opis poslova
 • Izjava o nepostojanju razloga za isključenje iz sudjelovanja u nabavi

Kako bi bila prihvatljiva, Vaša ponuda mora sadržavati sljedeće:

 • Listu referenci iz koje su vidljive informacije o broju dosadašnjih angažmana za tisak promotivnih materijala (npr. letaka, brošura, majica, bannera…)
 • Cijenu ponude, uz jasan navod grupe ili grupa usluga za koju se prijavljujete (sukladno dokumentu „Opis poslova“)
 • Potpisanu Izjavu o nepostojanju razloga za isključivanje iz sudjelovanja u nabavi (sukladno točki 2.4. Annex-a IV grant ugovora) koja se nalazi u prilogu ovog javnog poziva.

Iz liste referenci moraju biti vidljive godine iskustva rada u tiskarskoj djelatnosti te broj angažmana u tiskanju do sada. Slijedom navedenog, ponuda koja uključuje profil stručnjaka_kinje koji ne udovoljavaju traženim karakteristikama, bit će odbijena.

Financijska ponuda mora:

 • imati jasno navedenu grupu ili grupe predmeta nabave za koju se stručnjak_kinja prijavljuje uz navod cijene (pojedinačno, za svaku grupu)
 • cijena mora biti iskazana bez PDV-a budući da je nabava oslobođena od PDV-a (jer se usluga financira iz sredstava Europske Unije)

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (koja zadovoljava svim traženim uvjetima), na način da 80% vrijednosti nosi kvaliteta ponude, a 20% cijena, prema obrascu koji se nalazi u pozivu u prilogu.

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 6.295,00 EUR (47.842,00* kn), od čega:

Za aktivnost A: ukupna vrijednost najviše do 690,00 EUR (5.244,00* kn)

Za aktivnost B: ukupna vrijednost najviše do 800,00 EUR (6.080,00* kn)

Za aktivnost C:  ukupna vrijednost najviše do 240,00 EUR (1.824,00* kn)

Za aktivnost D:  ukupna vrijednost najviše do 120,00 EUR (912,00* kn)

Za aktivnost E:

– ukupna vrijednost za 5.1.1. (informativni letak) najviše do 540,00 EUR (4.104,00* kn),

– ukupna vrijednost za 5.1.2. (majice) najviše do 1.290,00 EUR (9.804,00* kn),

– ukupna vrijednost za 5.1.3. (šalice) najviše do 540,00 EUR (4.104,00* kn),

– ukupna vrijednost za 5.1.4. (eko torbe) najviše do 1.520,00 EUR (11.552,00* kn),

– ukupna vrijednost za 5.1.5. (banneri) najviše do 420,00 EUR (3.192,00* kn),

– ukupna vrijednost za 5.1.6. (city lights) najviše do 135,00 EUR (1.026,00* kn).

 

Svi navedeni iznosi su bez PDV-a.

* Procijenjena vrijednost u kunskoj protuvrijednosti preračunatoj prema tečaju EUR po kojem je izvršena prva uplata po projektu (1 EUR = 7,6 KN).

Ponuda koja je iznad procijenjene vrijednosti nabave bit će odbijena.

Rok za dostavu ponude je 15 dana od datuma objave poziva. Krajnji rok za dostavu ponuda je 27. travnja 2016.

 

Molimo Vas da svoju ponudu dostavite na sljedeću elektroničku adresu prije zadanog roka: [email protected].

Rok za postavljanje pitanja je 7 dana prije roka za dostavu ponuda (najkasnije do 20. travnja 2016.), a rok za dostavu odgovora je 5 dana prije roka za dostavu ponuda (22. travnja 2016.).

Sva pitanja vezana uz predmetnu nabavu potrebno je dostaviti na elektroničku adresu: [email protected].

Odgovori na sva pitanja postavljena unutar roka bit će stavljeni na raspolaganje svim ponuditeljima.

Ponuda pristigla nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje.

 

Prilozi:

Poziv za dostavu ponuda (PDF)

Opis poslova (PDF)

Izjava o nepostojanju razloga za isključenje (docx)

 

lori
Projekt provodi
Udruga LORI
www.lori.hr
cncEK33U
Projektni partner
Zagreb Pride
www.zagreb-pride.net
10171892_505696446199009_1861663140604939226_n
Projektni partner
Trans Aid
www.transaid.hr
eu-flag
Projekt financira
Europska unija
ec.europa.eu/croatia/
IPA_RH5
Projekt sufinancira
udruge.gov.hr