Slobodan život počinje ponosom! I A Free Life Begins With Pride!

 

PROGLAS Povorke ponosa LGBTIQ osoba i obitelji Zagreb Pride 2017

“Slobodan život počinje ponosom!”

Mi smo trans, mi smo queer, mi smo interspolne, mi smo biseksualne, mi smo lezbijke i mi smo gejevi, mi smo cijelo bogatstvo identiteta. Tu smo i ne idemo nikuda.

Tu smo da prkosimo ideji da postoje muška i ženska tijela, i muške i ženske uloge. Mi kažemo: postoje ljudska tijela, a svoju ćemo ulogu u ovom društvu definirati same. Tu smo da poručimo da su naša iskustva i identiteti stvarni i vrijedni.

Tu smo i da prkosimo ideji da seksualnost mora biti u službi reprodukcije. Naša tijela nisu tu da opslužuju! Izborit ćemo da seksualnost bude prostor slobode i užitka.

NEĆETE NAS DISCIPLINIRATI. NEĆETE NAS STAVLJATI NA MJESTO. Ne pristajemo na represivni režim koji se pokušava nametnuti.

Zahtijevamo tjelesnu autonomiju, slobodu seksualnosti te društveno i pravno priznanje rodnog identiteta.

Jer slobodan život počinje kad nam je osigurana egzistencija, kad smo slobodne od nasilja, kad same odlučujemo o svom tijelu i slobodno se rodno izražavamo, kad živimo u zajedništvu s drugim ljudima, kad smo solidarne, kad smo hrabre.

Kako bismo slobodno živjele svoj život, potrebni su nam primjereni i stabilni materijalni uvjeti. Potrebno je da imamo riješeno stambeno pitanje, da imamo pristup obrazovanju, zdravstvu, te sigurnom i dostojanstvenom zaposlenju. Kao LGBTIQ osobe izložene smo većem riziku od beskućništva, većem riziku nezaposlenosti i većem riziku siromaštva u starijoj dobi. Mi želimo promjenu.

Zahtijevamo da se socijalna prava temelje na potrebama pojedinke i pojedinca, a ne na formi obitelji i zajednice u kojoj se živi.

Zahtijevamo da nam život ne ovisi o našem položaju na tržištu rada ili na podršci obitelji.

Mlade LGBTIQ osobe odrastaju u neprijateljskom i nasilnom okruženju. Nemaju podršku u svojim školama i ovise o obiteljima koje ih često ne prihvaćaju, a sigurnih prostora za njih nema.

Zato zahtijevamo da se osigura slobodan i siguran život za sve mlade – život slobodan od zlostavljanja u obitelji i u školi.

Slobodan život znači i slobodu od nasilja. Ne pristajemo da se nasilje kojemu smo svakodnevno izložene relativizira od strane vlasti i institucija, ne pristajemo na paljenja naših zastava, na gušenje suzavcima, na zlostavljanje u školama i na našim radnim mjestima.

Zahtijevamo da se zločini iz mržnje prema LGBTIQ osobama efikasno procesuiraju i kažnjavaju; da nas se prestane proganjati po ulicama naših gradova, prijetiti nam i ponižavati nas.

Odlučno poručujemo da nećemo okrenuti i drugi obraz.

Zahtijevamo društvo solidarnosti u kojemu će svatko reagirati pri svjedočenju siromaštvu, nasilju i diskriminaciji prema bilo kome. Prema umirovljenicama i umirovljenicima, prema Romima i Romkinjama, svim nezaposlenima i zaposlenima na određeno, prema seksualnim radnicama i radnicima kojima to nije bio slobodan izbor, osobama s invaliditetom, kućanicama, migrantkinjama, osobama koje žele siguran i besplatan pristup pobačaju.

Tu smo da kažemo da je nas koje se borimo za slobodu i jednakost puno više od onih koji se zalažu za nejednakost i hijerarhije. Ta šačica moćnica i konzervativaca nam ne može ništa. NEĆETE RAZDVOJITI naše zajednice, naša prijateljstva, naše obitelji, naše drugarstvo.

SLOBODAN ŽIVOT POČINJE PONOSOM

ŽIVIO PRAJD!

MANIFESTO of Zagreb Pride 2017: Pride March of LGBTIQ persons and families

A Free Life Begins With Pride!

We are trans, we are queer, we are intersex, we are bisexual, we are lesbians and we are gays. We are a whole spectrum of identities. We are here and we are not going anywhere.

We are here to defy the idea that there exist male and female bodies, and male and female roles. We say, rather, there are human bodies, and we are the ones to define our role in this society. We are here to say that our experiences and identities are real and valuable.

We are also here to defy the idea that sexuality has to be in the service of reproduction. Our bodies are not here to serve! We will struggle for sexuality to be a space of freedom and pleasure.

We will not let anyone discipline us. We will not let anyone put us in our place. We do not accept the repressive regime that is being imposed on us.

We demand bodily autonomy, sexual freedoms and the social and legal recognition of gender identity.

Because a free life begins when our existence is secured, when we are free from violence; when we are the ones who make the choices about our bodies and when we express our gender freely; when we have a community, when we live in solidarity with other people, and when we are brave.

In order to live our life freely, we need adequate and stable material conditions. We need to have access to housing, to education, healthcare and safe and dignified employment. As LGBTIQ persons we are under higher risk of homelessness, higher risk of unemployment and higher risk of poverty at old age. We want change!

We demand social rights to be based on the needs of the individual, and not on the type of family or community we live in.

We demand that our life does not depend on our position on the labour market nor our position in the family.

Young LGBTIQ persons grow up in hostile and violent environments. They do not get support in their schools, and they are dependent on their families that often do not accept them for who they are. There are no safe spaces for them.

For this reason, we ask for a free and safe life for all children and youth – a life free from harassment in the family and at school.

A free life means also a life free from violence. We do not accept downplaying the violence to which we are exposed in our everyday lives. We do not accept our flags being burned, we do not accept being choked with tear-gas. We do not accept being bullied at schools and harassed in our work-places.

We demand for hate crimes against LGBTIQ persons to be efficiently processed and sanctioned. We demand the street harassment, threats and humiliation to stop.

We resolutely say we will not turn the other cheek.

We ask for a society of solidarity in which everyone will stand together against poverty, violence and discrimination. We want everyone to stand for the elderly and retired people; for Roma people; for the unemployed and those employed with limited contracts; with sex workers to whom that was not a free choice; with persons with disabilities; with stay at home parents; with migrants; with persons who need safe and free access to abortion.

We are here to say that there is more of us who struggle for freedom and equality, than those who want inequality and hierarchies. The handful of privileged conservatives can do nothing to us. They will never divide our communities, our friendships, our families or our love.

A free life begins with pride!

Long live Pride!