+385(0)1 580 65 60 [email protected]

PREMA ODRŽIVOM POKRETU ZA OSTVARIVANJE LGBTIQ PRAVA

Project Info

Project Description

Novi društveni, politički i ekonomski kontekst u kojem smo se našle_i – nepodržavajuće okruženje, politička i administrativna opstrukcija rada LGBTIQ organizacija, desno-klerikalne prijetnje LGBTIQ i reproduktivnim pravima, ograničeni izvori financiranja - stvaraju teški pritisak na naše organizacije i opterećuju rad aktivista_kinja za LGBTIQ ljudska prava. Zagreb Pride se od 2008. godine suočava s brojnim izazovima u na polju održivosti jer smo kao udruga koja je prepoznatljiva u javnosti, izložene višestrukim prijetnjama, ponajprije vanjskim koje povećavaju rizike naše održivosti. Stoga, kako bismo se efikasnije oduprijele prijetnjama izvana, odlučile smo se pomnije pozabaviti našim snagama i slabostima iznutra.

Rad na održivosti pokreta u trenutnom kontekstu znači čuvati memoriju LGBTIQ pokreta u Hrvatskoj te jačanje trenutnih sposobnosti i vidljivosti LGBTIQ organizacija. Očuvanjem organizacijskog sjećanja i sistematizacijom znanja postići će se bolje razumijevanje razvoja pokreta i lakši prijenos znanja na mlađe generacije aktivista_ica. U tu je svrhu Zagreb Pride pokrenuo sakupljanje građe za arhiv organizacije te studiju utjecaja Povorke ponosa od njezinog nastanka.

U svrhu poticanja drugih LGBTIQ organizacija, Zagreb Pride će izraditi plan i ponuditi konkretne korake kako učiniti LGBTIQ pokret održivim, kako rad LGBTIQ udruženja u Hrvatskoj učiniti transparentnijim, kako uključiti više aktivista_kinja u zajedničku borbu za opće dobro te kako kreirati nove, inovativnije strategije financiranja rada našeg pokreta.

Ove, kao i brojne druge aktivnosti poput javnih tribina, konzultativnih sastanaka, upitnika za zajednicu i edukacija imaju za cilj povezati LGBTIQ organizacije kako bismo mogle_i dijeliti naša znanja, resurse i vještine i na taj se način lakše suočavati s trenutnim izazovima kao i onima koji će se javiti u budućnosti.

Ovaj projekt financijski podupire Ured za financijske mehanizme Europskog gospodarskog prostora i Norveški financijski mehanizam.
Towards a sustainable movement for the achievement of LGBTIQ rights

The new social, political and economic context in which we find ourselves - the unsupportive environment, the political and administrative obstruction of the work of LGBTIQ organizations, the right-wing clerical threats to LGBTIQ and reproductive rights, limited sources of funding – all represent impediments to the functioning of our organizations and the efforts of LGBTIQ human rights activists. Since 2008, Zagreb Pride is facing a number of challenges in the field of sustainability since we are, as an organization that is recognized by the public, exposed to multiple external threats. Therefore, in order to withstand external threats more efficiently, we recognized the need to carefully addressed our internal strengths and weaknesses.

To work on the sustainability of the LGBTIQ movement in the current Croatian context means building and preserving its memory and strengthening the current capacities and visibility of LGBTIQ organizations. With the preservation of the organizational memory and the systematization of knowledge, we will be able to better understand the development of the movement and transfer the knowledge to the younger generation of activists. To this end, Zagreb Pride started collecting materials for the archive of our organization and an impact study of the Pride march from its beginning in Croatia.

In order to encourage other LGBTIQ organizations, Zagreb Pride will produce analysis and sustainability plans and offer concrete steps to make the LGBTIQ movement sustainable, the work LGBTIQ associations in Croatia more transparent and to include more activists in our struggle for the common good and to create new, innovative financing strategies for our movement.

These and numerous other activities such as round tables, consultative meetings, questionnaires for the community and educational sessions aim to bring together LGBTIQ organizations so that we could share our knowledge, resources and skills, and in this way to be more ready to deal with current challenges as well as those which will occur in the future.

The project is funded by the Norwegian Financial Mechanism and Mechanism of the European Economic Area – EEA Grants. logo2logo_for_the_website.gif_full_page