Podrži Prajd / Support the Pride


For English scroll down

Podrži da ovaj Prajd bude za sve nas ,

Drage podržavateljice, podržavatelji i draga LGBTIQ zajednico u Hrvatskoj, Regiji i dijaspori,

Povorka ponosa LGBTIQ osoba i obitelji Zagreb Pride ove godine održat će se u jeku napada izborene slobode svih nas građana i građanki Republike Hrvatske. Postoji stvarna prijetnja da se brojna postignuća koja smo izborili/e kroz proteklih 15 godina javnog i otvorenog zalaganja za LGBTIQ ljudska prava, obezvrijede ili ponište. Zato ovogodišnju, jubilarnu, petnaestu Povorku ponosa moramo učiniti najvećom i najboljom do sada. Naša uloga u borbi za slobodno, demokratsko i otvoreno društvo, naša poruka da se nikada nećemo vratiti u tišinu – mora biti najglasnija do sada.

Na razne smo načine prikupljale/i vaša mišljenja o Povorci i Tjednu ponosa. Najveći broj vas je naveo da zagrebački Prajd omogućava osjećaj slobode, snagu zajedništva, borbu za jednaka prava svih ljudi, osjećaj ponosa, veselje, ljubav, podrška, solidarnost, pozitivu, mir i mirotvorstvo, sreću, prkos i jako dobru vibru. Mi želimo omogućiti da ovaj Prajd bude najveći i da što više ljudi doživi isto, ali zato nam je važno da nas u tome podržite, jer Prajd je za sve nas i cijelo hrvatsko društvo trebalo bi se osjećati kao i mi u Povorci ponosa.

Grad Zagreb je kroz programe javnih potreba u kulturi Povorku ponosa podržao sa simboličkih i uobičajenih 15.000 kuna, a Ministarstvo kulture s 20.000 kuna. To je sav iznos koji ove godine imamo za Prajd.

Stoga nam je važna direktna podrška da ostvarimo što veći dio onoga što planiramo realizirati od 2. do 11. lipnja:

 1. Najveću Povorku ponosa do sada koja će se održati 11. lipnja s okupljanjem na Roosveltovom trgu (#Mimara): dodatni razglas u Povorci; više zastava na mjestima kojima Povorka prolazi; pozornicu i razglas za koncert na Ribnjaku; izradu novih zastava duginih boja; rekvizite za Povorku – baloni, zviždaljke, zastavice, konfeti, šljokice, voda
 2. Izradu 45-minutnog dokumentarnog filma o 15 godina zagrebačke Povorke ponosa pod nazivom „Prajd za sve nas“
 3. Predstavljanje projekta studije utjecaja Prajda na kojoj radi 5 znanstvenika/ica i u sklopu koje će se pokušati dati odgovori na najčešća pitanja o smislu postojanja i učincima 15 godina održavanja Povorke ponosa
 4. Tjedan ponosa (#zgPrideWeek): dvije izložbe u dvije galerije u središtu grada; projekcije 3 filma na lokaciji na otvorenom; tri partyja; dvije radionice; jednu direktnu akciju: predavanje; dvije diskusije i dva samo-organizirajuća događaja LGBTIQ zajednice.

Sva događanja u Tjednu Ponosa (#zgPrideWeek)  su otvorena i besplatna za sve.  Sve osobe koje sudjeluju u njegovoj organizaciji čine to volonterski.

Do samog održavanja Prajda možete nas podržati i:

 

financijska

1.1. PayPalom
1.2. Indiegogo

1.3. Općom uplatnicom ili netbankingom na žiro-račun Zagreb Pride-a:
uplatnicaPRIDE
1.4. Ukoliko živite u Sjedinjenim Državama možete nas podržati uz poreznu olakšicu kroz:

 • uplatom na stranici King Baudouin Foundation. (hyperlink!) Kliknite na kućicu “Donate now”, izaberite Zagreb Pride u izborniku pod “Giving Option 1: Nonprofit Partners Overseas.”
 • slanjem čeka na KBUS, napišite “Zagreb Pride” pod svrhom i pošaljite ga na adresu KBFUS, 10 Rockafeller Plaza, 16th Floor, New York, NY 10020
 • uplatom preko žiro računa ili na druge načine, kontaktirajte KBFUS: [email protected] ili telefon (212) 713-7660

 

volonter

2.1. Redarenje na prajdu: [email protected]

2.2. Volontiranje na Pride Weeku: [email protected]

2.3. Volontiranje i pomoć Timu za Povorku: [email protected]

 

pismo

[email protected] ili heštegom na društvenim mrežama #zgpride2016

 

dividerlanguage

Support the Pride for all of us,

Dear supporters and LGBTIQ community in Croatia, region and diaspora,

This year’s Pride March of LGBTIQ persons and families Zagreb Pride will be held in the midst of the attacks on achieved freedoms of all of us. There is a real threat for many achievements that we won through the last 15 years of public and open advocacy for LGBTIQ human rights, to be invalidated or canceled. Therefore, we have to make this year fifteenth anniversary Pride March the biggest and best up to now. Our role in the struggle for free, democratic and open society, our message that we will never return to the silence – has to be loudest so far!

We have been collecting your opinions about Pride March and Pride Week in various forms. Most of you said that Zagreb Pride provides a sense of freedom, the power of unity, struggle for equal rights of all people, a sense of pride, joy, love, support, solidarity, positivity, peace and peace building, happiness, defiance and very good vibe. We want to provide this kind of experience for more people and for this Pride to be biggest so far. Because of this, it is important for us to have your support. Pride is for all of us and the entire Croatian society should feel the same as we do in the Pride March.

Through Program of Public Needs in Culture, the City of Zagreb supported co-financing with symbolic and usual 15 000 HRK, whilst Ministry of Culture with 20 000 HRK. That represents the whole amount that we have for Pride this year.

Therefore, direct support is important for us to be able to make the most of what we plan to realize from June 2nd to June 11th:

 1. The biggest Pride March so far that will take place on June 11th, gathering on the Roosevelt Square (#Mimara): additional sound system in the March; more flags in places where March passes; stage and sound system for the concert at Ribnjak; production of new rainbow flags; props for the March- balloons, whistles, flags, confetti, glitter, water;
 2. Production of 45-minute documentary about 15 years of Zagreb Pride, titled ˝Pride for all of us˝;
 3. To introduce study of the impact of 15 years of Zagreb Pride that is based on the research of five scientists which gives us scientifically based answers to the FAQ about the meaning of existence and the effects of Zagreb Pride;
 4. Pride Week (#zgPrideWeek): two exhibitions in two galleries in the city center; screening of three movies at the open location; three parties; two workshops; direct action; lecture; two discussions and two self-organizing events of LGBTIQ community.

All of the events in the Pride Week (#zgPrideWeek) are open and free of charge for everyone. All of the people involved in the organization are volunteering.

Until Pride March you can support us through:

financial

1.1. PayPal
1.2. Indiegogo

1.3. Payment slip or NetBanking directly to Zagreb Pride bank account:

Zagreb Pride, Meštrovićev trg 2, 10 000 Zagreb

IBAN: HR1024020061100544000

note: Donation Zg Pride 2016

OIB/VAT: 80888915470

SWIFT/BIC: ESBCHR22

REUTERS: ESZH

1.4. If you live in USA, you can support our activities in a tax-efficient way through:

 

volunteering

2.1. Security staff on Pride March: [email protected]

2.2. Volunteering during Pride Week: [email protected]

2.3. Volunteering and assisting the Pride March Team: [email protected]

 

letter

[email protected] or hashtag on social networks #zgpride2016