Proglas / Manifesto


PROGLAS
Povorke ponosa LGBTIQ osoba i obitelji Zagreb Pride 2016. (#zgpride2016)
za obranu izborenih sloboda svih nas:

„Još Hrvatska ni’ propala!“

Pozivamo SVE da se okupimo na 15. Prajdu i učinimo ga najvećim do sada. Vrijeme je da obranimo stečena prava i osobne, građanske slobode svih ljudi u Hrvatskoj. Vrijeme je da zajedničkom borbom svakim danom doprinesemo stvaranju otvorenog društva temeljenog na solidarnosti, demokraciji, društvu različitosti, ljubavi i prihvaćanja.

Povorka ponosa LGBTIQ osoba i obitelji Zagreb Pride ove godine održat će se u jeku napada na izborene slobode svih nas građanki i građana Republike Hrvatske. Postoji stvarna prijetnja da se brojna postignuća koja smo izborili/e kroz proteklih 15 godina javnog i otvorenog zalaganja za LGBTIQ ljudska prava, obezvrijede ili ponište.

Svaka osoba koja je barem jednom bila na Prajdu pozna onaj neopisivi osjećaj slobode, sreće, hrabrosti i ponosa koji osjećamo dok koračamo u Povorci ponosa. Neka cijelo naše društvo postane uistinu slobodno i sretno! Neka cijelo naše društvo bude kao Prajd!

 • Mi želimo i tražimo slobodu za sve žene – da nastavimo same donositi odluke o svojem tijelu – bez zabrana, bez straha i srama!
 • Mi želimo i tražimo slobodu za sve medije, posebno javne i neprofitne – da radimo, pišemo, stvaramo bez straha od cenzorskih škara s Markovog trga ili Kaptola, slobodno od svakog pritiska, cenzure i autocenzure.
 • Mi želimo i tražimo stvarnu slobodu govora – da svatko o javnim osobama i institucijama može odgovorno i kritički govoriti – bez straha od nasilja i institucionalnih pritisaka za izgovorenu riječ!
 • Mi želimo i tražimo slobodu za sve trans i rodno varijantne osobe  – da se slobodno možemo kretati kuglom zemaljskom kao i sva druga bića, da samostalno biramo vlastiti spolni i rodni identitet i da samostalno donosimo sve odluke o vlastitom tijelu!
 • Mi želimo i tražimo stvarnu slobodu za sve LGBTIQ osobe, životne partnere i životne partnerice, vjenčane ili nevjenčane – da živimo slobodno, sigurno i sretno – kao da je Prajd svaki dan!
 • Mi želimo i tražimo slobodu za sva hrvatska javna sveučilišta – da budu i ostanu slobodna i autonomna – bez boga i bez gospodara!
 • Mi želimo i tražimo punu slobodu udruživanja i samoorganiziranja građanki i građana Republike Hrvatske – želimo slobodno, civilno i sekularno društvo – a ne militarističko i klerikalno!
 • Mi želimo i tražimo slobodno kretanje za sve ljude koji bježe od gladi, siromaštva i rata– želimo društvo solidarnosti i uvažavanja različitosti – ne društvo bodljikavih žica, podjela i bešćutnosti prema izbjeglicama!
 • Mi želimo i tražimo da svi radnici i radnice ove zemlje imaju više slobodnog vremena za svoje kreativne potencijale, za kulturu, obrazovanje i obitelj. Sloboda radništvu, a ne kapitalu!

Prije 15 godina, dok su nas pokušavali ušutkati suzavcem, poslana je jedna jednostavna poruka: nikada više povratak u tišinu! Od danas moramo živjeti tu poruku svakoga dana. Ni milimetra svoje slobode ne damo! Gradimo zajedno društvo u kakvom želimo živjeti! Još nije kasno.

Još Hrvatska nije propala – dok je različitosti, dok je tjelesne autonomije, dok je sekularnosti, dok je antifašizma, dok je slobode!

Prajd je za sve nas – dok nam živo srce bije!

Još Hrvatska ni’ propala!
11. lipnja 2016. u 15 sati
Rooseveltov trg
#Mimara

dividerlanguage

MANIFESTO
2016 Zagreb Pride March for LGBTIQ people and families  (#zgpride2016)
To protect hard-won freedom for us all

“Croatia Has Not Yet Fallen!”

We invite EVERYONE to come to this, the 15th Pride Parade, and make it the largest in history. It is time to defend the rights we have gained and the personal and civil liberties of all people in Croatia. It is time that, through our shared daily struggle, we do our bit to create an open society based on solidarity, democracy, diversity, love and acceptance.

Zagreb Pride, the Pride March for LGBTIQ people and families, will this year will be held in the midst of the attack on the hard-won freedoms of all citizens of the Republic of Croatia. There is a real threat that many of the achievements that have been won through the past 15 years of public and open advocacy for LGBTIQ human rights, will be invalidated or withdrawn.

Every person who has been to Pride even once knows the indescribable feeling of freedom, happiness, courage and pride that we feel as we march. Let our whole society become truly free and happy! Let our whole society be like Pride!

 • We want and seek freedom for all women – to continue to make our own decisions about our bodies – without restriction, without fear or shame!
 • We want and seek freedom for all media, particularly public and non-profit media – to work, write, and create without fear of the censors’ scissors in St. Mark’s Square or the Cathedral, free from any pressure, censorship or self-censorship.
 • We want and seek real freedom of speech – that anyone can responsibly and critically speak about public figures and institutions – without fear of violence or institutional pressure for the words they speak!
 • We want and seek freedom for all trans and gender-variant people – to freely move through this world just like all other beings, to freely choose our own sexual and gender identity, and to make all decisions about our own bodies ourselves!
 • We want and seek real freedom for all LGBTIQ people and life partners, married or unmarried – to live freely and happily, like it is Pride every day!
 • We want and seek freedom for all Croatian public universities – to be and remain free and autonomous – without God and without a master!
 • We want and seek full freedom of association and self-organization for the citizens of the Republic of Croatia – we want a free, civil and secular society, not militaristic or clerical!
 • We want and seek freedom of movement for all people who flee from hunger, poverty and war. We want a society of solidarity and diversity – not a society of barbed wires, divisions and insensitivity towards refugees!
 • We want and seek that all of the workers of this country have more free time for their creative potential, for culture, education and family. Freedom for workers, not profits!

15 years ago, when they tried to silence us with teargas, a simple message was sent: Never again shall we return to silence! From today, we must live that message every day. Not a millimetre of our freedom will we give up! Together we are building a society in which we want to live! It’s not yet too late. Croatia has not yet fallen – while there is diversity, while there is autonomy over our own bodies, while there is secularism, while there is anti-fascism, while there is freedom!

Pride is for all of us – while our living heart beats!

Croatia has not yet fallen!
June 11, 2016, 3pm
Rooseveltov trg
#Mimara