Povorku ponosa svake godine organizira tim ljudi sastavljen od zainteresiranih volonterki i volontera na poziv udruge Zagreb Pride. Poziv je javan i namijenjen svim osobama  koji/e dijele vrijednosti zagrebačke povorke koja je pokrenuta 2002. godine. Toj raznolikosti uključenih osoba kroz godine, ali i kontinuitetu zajedničkih vrijednosti, možemo zahvaliti uspjeh zagrebačke Povorke ponosa koja svake godine raste i napreduje.

Ta zajednička uvjerenja definiramo kroz ovih 7 izraza:

 • Queer-feminizam
 • Antifašizam
 • Ravnopravnost
 • Samoodređenje
 • Solidarnost
 • Sekularnost
 • Antimilitarizam

 

Većina ovih izraza ima gomilu definicija, što službenih, što neslužbenih, što osobnih, što laičkih… tako da bismo vam voljele_i predstaviti što one znače za nas, Prajdizanke i Prajdizane, i na koji način ih ispoljavamo u svom radu na Povorci ponosa.

 

Queer-feminizam predstavlja ideju ravnopravnosti svih ljudi i društvo u kojem ne postoje spolne i rodne razlika. To je pokret koji proširuje ideje feminizma i spaja ih s LGBTIQ borbom za ravnopravnost, te se mi u njemu čvrsto prepoznajemo. Smatramo da i feministički i LGBTIQ pokreti u osnovi imaju istu problematiku, a ujedinjuje ih zajednička težnja za jednake mogućnosti svih osoba.

S njime su povezane i ostale naše vrijednosti.

 

Za nas je antifašizam ključna odrednica pravednog društva u koje vjerujemo, no za pravedno društvo moramo se izboriti. Zato je nas antifašizam aktivni stav – suprotstavljanje svim pokretima utemeljenima na prevlasti jedne skupine nad drugom, na etničkoj, nacionalnoj, vjerskoj, rodnoj osnovi, boji kože, zdravstvenom stanju, dobi ili bilo kojoj drugoj razini.

 

Zalažemo se za ravnopravnost svih osoba kad su u pitanju ostvarivanja ljudskih prava, i to u bilo kojem smislu – političkom, ekonomskom, kulturnom, socijalnom smislu… i koji god još bismo mogle_i nabrojati!

 

Smatramo da svaka osoba ima pravo da se identificira, da definira i mijenja svoj identitet – bez obzira o kojoj se vrsti identiteta radi (spolnom, rodnom, nacionalnom, …). Svatko ima pravo na samoodređenje, dokle god to pravo ne krši prava drugih.

 

Sve svoje aktivnosti nastojimo obavljati kroz povezanost, suradnju i podršku, bilo unutar Zagreb Pridea, bilo s drugim osobama s kojima surađujemo. Štoviše, održavanje zagrebačke povorke i počelo je velikim dijelom zahvaljujući solidarnosti raznih grupa i pokreta! za nas vrlo važna, i trudimo se živjeti je u svakom trenutku, a posebno u uvjetima društvene nepravde.

 

Kad smo već kod nepravde… snažno se zalažemo za sekularnost! To ne znači da smo protiv religija, vjera ili vjernika_ca, već mi vjerujemo da državne institucije i javne aktivnosti i odluke moraju biti odvojene od vjerskih institucija. Po nama, sekularnost omogućuje istodobno pravo svake osobe na vlastito religijsko opredjeljenje, ali i istovremenu slobodu od religije te ravnopravnost svih religija pred zakonom.

 

Kroz sve naše vrijednosti mogle_i ste primjetiti da želimo pravicu, ravnopravnost, ljubav i mir. Upravo smo zato i antimilitaristi_kinje. Aktivno se suprotstavljamo svim vojnim djelovanjima i veličanjima vojske. Nacionalni identitet nije povlašten u odnosu na druge identitete pojedinaca_ki, a njegovo često zlonamjerno korištenje za širenje šovinističkih ideja i akcija smatramo neprimjernim i neprihvatljivim.

[english]

 

Pride March is organised every year by a team of interested volunteers invited by Zagreb Pride. The invitation is public and meant for everyone who shares the same values we have been promoting through marching in Zagreb since 2002. The success of Zagreb’s ever-growing Pride March can be ascribed to the diversity of our volunteers and the constancy of our shared values.

These shared beliefs are defined by these 7 terms:

 • Queer-feminism
 • Anti-fascism
 • Equality
 • Self-determination
 • Solidarity
 • Secularity
 • Antimilitarism

Most of these terms have a ton of definitions, whether official, unofficial, personal, simplified… We’d like to tell you what they mean to us, the Pride volunteers, and how we externalize them in our work on organising Pride March.

 

Queer-feminism represents the idea that everyone should be equal and that society shouldn’t be divided by sex and gender differences. This is a movement which builds on the ideas of feminism and combines them with the LGBTIQ fight for equality. As such, it is very close to our hearts. We believe the feminist and LGBTIQ movements are based around the same issues and are further united by a common desire for equal opportunities for everyone.

Queer-feminism is also related to our other values.

 

For us, anti-fascism is a key component of a just society which we believe in, but still have to fight for. Anti-fascism is active – it is opposing all movements based on one group’s dominance over another, whether on the basis of ethnicity, nationality, religion, gender, the colour of someone’s skin, health, age, or any other basis.

 

We believe in equality, which means everyone should have equal opportunity to achieve all human rights in all senses – political, economic, cultural, social… and any others you can think of.

 

Our belief is that every person has the right to self-identify, to define and change their identity, no matter which identity we’re talking about (sex, gender, nationality, etc.). Everyone has the right to self-determination, as long as they don’t violate the rights of others.

 

We try to organise all our activities with the support and co-operation of our fellow Zagreb Pride members and/or other people we collaborate with. In fact, Zagreb’s Pride March was created in large part thanks to the solidarity of other groups and movements! This makes solidarity very important to us, and we try to live it at all times, especially at times of social injustice.

 

Speaking of injustice… we are keen advocates for secularity! This doesn’t mean we’re against religion, faith or religious people, it means we believe that state institutions and public decisions have to be separated from religious institutions. Secularity means every person should have the right to their own religious affiliations, as well as the right to be free from religion entirely, and that all religions should be equal before the law.

 

All of our values so far have shown we want justice, equality, love and peace. This is why we’re also antimilitarists! We actively oppose all military actions and military glorification. National identity is not a privileged class in comparison to other identities a person can have, and we consider its frequent, deliberate, malicious misuse in spreading chauvinistic ideas and actions to be inappropriate and unacceptable.