Kreacija spola i roda

Kreacija spola? roda? je vježbanka/radna bilježnica o kreiranju pojmova spola i roda na društvenom i individualnom nivou. Pitanja spola i roda razmatraju se na područjima zakonodavstva, medicine, biologije, jezika, seksualnosti, obrazovanja, povijesti, politike, aktivizma, i ljudskih prava. Rod i spol analiziraju se kao identitetske odrednice, kao oblici osobnog izražavanja, kao društveni konstrukti, uloge i norme te kao osnove klasifikacije, neravnopravnosti i diskriminacije.

Svaka osoba ima pravo definirati svoje tijelo i vlastite identitete i zahtijevati od društva da to poštuje. Svaka osoba ima pravo na samodefiniranje, samokoncepciju i samoidentifikaciju vlastitog spolnog i/ili rodnog identiteta i modifikaciju istih.

Svaka osoba ima pravo izražavati i određivati svoj spolni/rodni identitet bez inzistiranja na tome da se mora uklopiti u postojeće definicije i kategorije. Pravo na izražavanje spola i roda i spolnog/rodnog identiteta uključuje pravo na spolnu/rodnu neodređenost i kontradikciju, i ne znači samo binarni koncept «muškog» ili «ženskog».