Statut udruge

PREUZMI PDF: Statut_Zagreb_Pride

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19; u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 90. Statuta udruge Zagreb Pride, Skupština Zagreb Pridea na sjednici održanoj u Zagrebu, 27. prosinca 2020. godine usvojila je

STATUT

ZAGREB PRIDE

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Izrazi koji se u ovom Statutu koriste, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, neutralni su i odnose se jednako na osobe svih rodnih i spolnih identiteta.

Članak 2.

Ovim Statutom uređuju se definicija i načela djelovanja Zagreb Pridea, odredbe o nazivu i sjedištu, zastupanju i predstavljanju, znaku Zagreb Pridea njegovu izgledu te izgledu pečata, područjima djelovanja, ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, teritorijalnom djelovanju Zagreb Pride, udruživanje s drugim udrugama, načinu osiguranja javnosti djelovanja Zagreb Pride, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članica i načinu vođenja popisa članica, tijelima Zagreb Pridea, njihovu sustavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatorice Zagreb Pride, prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge.

II. DEFINICIJA I NAČELA DJELOVANJA

 Članak 3.

Zagreb Pride je queer feministička i antifašistička udruga koja se zalaže za ostvarenje  aktivnog društva solidarnosti i ravnopravnosti slobodnog od rodnih i spolnih normi i kategorija te bilo koje druge vrste opresije.

Članak 4.

(1) Načela djelovanja Zagreb Pridea su neovisnost, demokratski ustroj, neprofitnost i slobodno sudjelovanje u javnom životu.

(2) Zagreb Pride također djeluje sukladno načelima zapisanim u Političkoj platformi i Kodeksu vrijednosti i principa djelovanja koji, između ostalog, sadržavaju načela solidarnosti, queer-feminizma, prava svih ljudi na samoodređenje, samodefiniciju i samoidentifikaciju.

Načelo neovisnosti

Članak 5.

Djelovanje Zagreb Pridea temelji se na načelu neovisnosti što znači da Skupština Zagreb Pridea (u daljnjem tekstu: Skupština) samostalno utvrđuje područje djelovanja, ciljeve i djelatnosti, unutarnji ustroj i samostalno obavlja djelatnosti koje nisu u suprotnosti s temeljnim vrednotama Ustava Republike Hrvatske i zakonom.

Načelo demokratskog ustroja

Članak 6.

Djelovanje Zagreb Pridea temelji se na načelu demokratskog ustroja, što znači da Zagreb Prideom upravljaju članice na način da unutarnji ustroj udruge mora biti zasnovan na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog načina očitovanja volje članica.

Načelo neprofitnosti

Članak 7.

Djelovanje Zagreb Pridea temelji se na načelu neprofitnosti, što znači da Zagreb Pridea nije osnovan sa svrhom stjecanja dobiti, ali može obavljati gospodarsku djelatnost, sukladno zakonu i ovom Statutu.

Načelo slobodnog sudjelovanja u javnom životu

Članak 8.

Djelovanje Zagreb Pridea temelji se na načelu slobodnog sudjelovanja u javnom životu, što znači da Zagreb Pride slobodno sudjeluje u razvoju, praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika, kao i oblikovanju javnog mnijenja te izražava svoja stajališta, mišljenja i poduzima inicijative o pitanjima od svog interesa.

III. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 9.

Naziv udruge je Zagreb Pride.

Članak 10.

(1) Sjedište Zagreb Pridea je u Zagrebu.

(2) Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Skupština Zagreb Pridea.

IV. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE ZAGREB PRIDEA

Članak 11.

Osoba ovlaštena za zastupanje Zagreb Pridea može biti samo punoljetna, poslovno sposobna osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.

Članak 12.

Zagreb Pride zastupa i predstavlja koordinator/ica.

Članak 13.

U poslovima zastupanja Zagreb Pridea koordinator je dužna postupati sukladno odlukama Skupštine.

Članak 14.

Zagreb Pride mogu zastupati i druge osobe koje za to ovlasti Skupština.

Članak 15.

Osobe ovlaštene za zastupanje Zagreb Pridea:

 1. odgovaraju za zakonitost rada Zagreb Pridea,
 2. vode poslove na odgovarajući način u skladu s odlukama tijela Zagreb Pridea,
 3. odgovorne su za podnošenje Skupštini Zagreb Pridea prijedloge godišnjih financijskih izvješća,
 4. dostavljaju zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba koje vodi registar udruga,
 5. sklapaju ugovore i poduzimaju druge pravne radnje u ime i za račun Zagreb Pridea,
 6. obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Zagreb Pridea.

V. ZNAK I PEČAT ZAGREB PRIDEA

Članak 16.

(1) Znak Zagreb Pridea čin ružičasti krug u čijoj se sredini nalazi crna zvijezda petokraka lagano nagnuta ulijevo. Na unutarnjim rubovima kruga ispisan je naziv »Zagreb Pride«.

(2) Odluku o izmjeni znaka Zagreb Pridea donosi Skupština.

Članak 17.

(1) Pečat Zagreb Pridea kružnog je oblika, a sadrži znak Zagreb Pridea.

(2) Promjer pečata je 4 cm.

VI. PODRUČJA DJELOVANJA

Članak 18.

Zagreb Pride provodi aktivnosti koje doprinose općem dobru u sljedećim područjima:

 • zaštita i promicanje ljudskih prava,
 • zaštita i promicanje jednakosti i ravnopravnosti,
 • promicanje mirotvorstva,
 • borba protiv nasilja,
 • borba protiv diskriminacije,
 • izobrazba mladih za aktivno sudjelovanje u društvu,
 • razvoj demokratske političke kulture,
 • zaštita i promicanje prava marginaliziranih društvenih skupina,
 • promicanje i razvoj volonterstva,
 • poticanje i razvoj socijalnog poduzetništva,
 • međunarodna razvojna suradnja te
 • u srodnim područjima.

VII. CILJEVI I DJELATNOSTI

Ciljevi

Članak 19.

(1) Cilj Zagreb Pridea je ostvarenje slobodnog, demokratskog, sekularnog, emancipiranog i civilnog društva u kojemu su temeljne vrijednosti sloboda, mir, nenasilje, individualnost, pravednost, rodna i spolna ravnopravnost,  sloboda govora te očuvanje, promicanje i prihvaćanje različitosti, sloboda izražavanja kao i pravo na samoidentifikaciju i samodefiniciju.

(2) Kroz edukaciju, istraživanje, javno zagovaranje, osnaživanje i direktnu akciju Zagreb Pride bori se za LGBTIQ osobe i zajednicu, nenormativne obitelji i društvo u cjelini te radi na dokidanju svih oblika diskriminacije uz punu promociju, poštivanje i zaštitu ljudskih prava. 

Djelatnosti

Članak 20.

(1) U svrhu ostvarivanja ciljeva, djelatnosti Zagreb Pridea su:

 1. organiziranje Povorke ponosa lezbijki, gejeva, biseksualnih, transrodnih, interspolnih i queer osoba (LGBTIQ) osoba;
 2. podržavanje i sudjelovanje u organiziranju javnih okupljanja LGBTIQ osoba u Republici Hrvatskoj i inozemstvu u svrhu promicanja vidljivosti LGBTIQ osoba i zagovaranja ljudskih prava LGBTIQ osoba;
 3. suzbijanje diskriminacije i nasilja protiv LGBTIQ osoba,
 4. javno zagovaranje i promicanje prava LGBTIQ osoba s ciljem postizanja društvene i političke promjene;
 5. unapređenje demokratskih institucija društva i vladavine prava zagovaranjem te umrežavanjem s organizacijama civilnog društva i provedbom zajedničkih aktivnosti;
 6. pružanje besplatne pravne i psihosocijalne podrške i savjetovanja LGBTIQ osobama;
 7. poticanje na ostvarenje prava na jednako postupanje sukladno pravnim propisima o suzbijanju diskriminacije;
 8. edukacija opće i stručne javnosti, članstva i LGBTIQ zajednice o ljudskim pravima kroz izvaninstitucionalne oblike obrazovanja;
 9. poticanje, organiziranje i provođenje istraživanja koji se tiču društvenog, političkog i kulturnog položaja LGBTIQ osoba, s naročitim osvrtom na njihova iskustva i potrebe;
 10. promocija i produkcija nezavisne i inovativne LGBT i queer kulture i različitih LGBTIQ kulturnih praksi;
 11. ukazivanje na diskriminaciju i nasilje na osnovi spola, roda, spolnog i/ili rodnog identiteta, rodnog izražavanja, seksualne orijentacije te interspolnih karakteristika poradi suzbijanja svih oblika seksizma, mizoginije, homofobije, lezbofobije, bifobije i transfobije;
 12. aktivno suprotstavljanje i djelovanje protiv svakog oblika fašizma i njemu komplementarnih ideologija i pokreta utemeljenih na prevlasti jedne etničke, nacionalne, vjerske, rodne ili rasne skupine nad drugom, naročito nacizma, ustaškog pokreta, aparthejda, imperijalizma, mačizma, heteroseksizma i militarizma;
 13. promicanje interesa i unaprjeđivanje položaja mladih LGBTIQ osoba te poticanje samoorganiziranja mladih LGBTIQ osoba radi ostvarivanja njihovih prava;
 14. surađivanje s domaćim i međunarodnim organizacijama, udrugama, mrežama i pojedinkama koje se bave istim ili sličnim pitanjima poradi osnaživanja nacionalnog, regionalnog i međunarodnog LGBTIQ pokreta;
 15. komunikacija i suradnja s javnošću i medijima;
 16. organiziranje radionica, tečajeva, predavanja, seminara, tribina, kongresa i drugih aktivnosti koje su u skladu s ciljevima udruge;
 17. razvijanje i poticanje volonterstva;
 18. priprema, izdavanje i distribuiranje knjiga, časopisa, novina, brošura i drugih publikacija;
 19. izdavanje i održavanje internetskih stranica Zagreb Pridea kao i drugih internetskih portala i društvenih mreža te ostalih multimedijalnih platformi;
 20. skupljanje i arhiviranje informacija i priređivanje baze podataka vezanih uz LGBTIQ tematiku.

(2) U ostvarivanju svojih ciljeva Zagreb Pride se neće uključivati u predizborne političke kampanje, prikupljati sredstva za kandidatkinje, za financiranje političkih stranaka ili nezavisnih kandidatkinja, niti će se kroz svoje djelovanje zalagati za bilo koju političku stranku ili nezavisnu kandidatkinju.

VIII. TERITORIJALNO DJELOVANJE

Članak 21.

(1) Zagreb Pridea djeluje na području Republike Hrvatske.

(2) Zagreb Pridea svoje djelatnosti može ostvarivati i u drugim državama isključivo prema pravu dotične države, a u suradnji s domaćim i/ili međunarodnim organizacijama.

IX. UDRUŽIVANJE S DRUGIM UDRUGAMA

Članak 22.

(1) Zagreb Pride se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanja, neovisno o području svoga djelovanja, i slobodno utvrđivati naziv tog oblika udruživanja u dogovoru s udrugama udružiteljicama.

(2) Takav oblik udruživanja može imati svojstvo pravne osobe o čemu se donosi  odluka u dogovoru s udrugama udružiteljicama.

Članak 23.

Zagreb Pride se može učlaniti u međunarodne i domaće udruge i druge organizacije.

X. OSIGURAVANJE JAVNOSTI DJELOVANJA ZAGREB PRIDEA

Članak 24.

(1) Djelatnosti koje Zagreb Pride provodi u svrhu ostvarivanja ciljeva su javne.

(2) Pristup javnosti biti će ograničen ako se radi o klasificiranom podatku, ili je informacija i/ili podatak zaštićen zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Članak 25.

Javnost rada Zagreb Pridea osigurava se:

 1. objavljivanjem ovog Statuta i drugih akata na internetskim stranicama Zagreb Pridea,
 2. izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
 3. objavljivanjem periodičnih, godišnjih i drugih narativnih i financijskih izvještaja te
 4. na druge prikladne načine.

Članak 26.

(1) U ime Zagreb Pridea u javnosti mogu istupati koordinator/ica, odnosno druga osoba koju za to ovlasti Skupština.

(2) Neovlašteno istupanje u javnosti predstavlja povredu obveza članica Zagreb Pridea, odnosno na odgovarajući način povredu radnog odnosa.

XI. ČLANSTVO U ZAGREB PRIDEU

 1. Opće odredbe

Članak 27.

(1) Članstvo u Zagreb Prideu je dobrovoljno.

(2) Svaka fizička osoba s napunjenih 18 godina života može postati članicom Zagreb Pridea pod jednakim uvjetima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Članak 28.

Prilikom odlučivanja o prijemu u članstvo zabranjuje se stavljanje u nepovoljan položaj bilo koje osobe na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovinskog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije u skladu sa zakonom.

Članak 29.

Uvjeti za primanje fizičke osobe u članstvo Zagreb Pridea su:

 1. da prihvaća ciljeve utvrđene ovim Statutom,
 2. da prihvaća Statut Zagreb Pridea, te
 3. da se svojim sadašnjim ili prošlim djelovanjem ili postupcima nije ogriješila o univerzalne vrijednosti ljudskih prava i osnovnih sloboda.
 1. Prava, obveze i odgovornost članica

Prava članica

Članak 30.

Prava članica Zagreb Pridea su:

 1. birati i biti birana u tijela Zagreb Pridea u skladu s ovim Statutom,
 2. predlagati kandidatkinje za članice tijela Zagreb Pridea,
 3. razmatrati i ocjenjivati rad tijela Zagreb Pridea,
 4. pokretati pitanje odgovornosti i opoziva tijela Zagreb Pridea,
 5. biti pravovremeno informirana o aktivnostima Zagreb Pridea,
 6. sudjelovati u radu Zagreb Pridea,
 7. dobiti zaštitu u slučaju ugroženosti svojih osnovnih prava zbog članstva u Zagreb Prideu ili angažiranju u aktivnostima Zagreb Pridea i
 8. ostvarivati druga prava predviđena ovim Statutom i drugim aktima Zagreb Pridea.

Obveze članica

Članak 31.

Obveze članica Zagreb Pridea su:

 1. poštivanje Statuta i drugih akata Zagreb Pridea,
 2. zalaganje za ostvarivanje ciljeva Zagreb Pridea,
 3. sudjelovanje u provođenju djelatnosti i aktivnosti Zagreb Pridea u skladu s mogućnostima,
 4. plaćanje članarine,
 5. štićenje i promoviranje interesa te čuvanje i unaprjeđivanje ugleda Zagreb Pridea i
 6. prisustvovanje sastancima tijela Zagreb Pridea kojih je članica.

Odgovornost članica

Članak 32.

Članice Zagreb Pridea odgovorne su za:

 1. savjesno postupanje s materijalnom i financijskom imovinom Zagreb Pridea,
 2. pravovremeno, savjesno i točno izvršavanje preuzetih obveza, te
 3. čuvanje poslovne tajne Zagreb Pridea.

Članak 33.

(1) Poslovna tajna iz prethodnog članka za potrebe ovog Statuta su sve informacije koje se odnose na Zagreb Pride i njegovo poslovanje, osim informacija koje su redovno dostupne javnosti, koje je članica saznala od drugih članica, tijela, radnica ili suradnica Zagreb Pridea za vrijeme članstva u Zagreb Prideu ili do kojih je sama došla u vršenju svoje izabrane dužnosti ili tijekom provođenja aktivnosti, odnosno u širem smislu i podaci o djelovanju Zagreb Pridea čije bi priopćenje trećoj osobi moglo nanijeti štetu interesima i poslovnom ugledu Zagreb Pridea.

(2) Ovakve informacije ne smiju se brisati, otkrivati, priopćavati i razmjenjivati na bilo koji način s pravnim ili fizičkim osobama izvan Zagreb Pridea, pod prijetnjom materijalne i kaznene odgovornosti.

 1. Način učlanjivanja

Članak 34.

Način učlanjivanja u Zagreb Pride odvija se u dvije faze:

 1. kandidatkinja za članstvo,
 2. članstvo.

Kandidatkinja za članstvo

Članak 35.

(1) Status kandidatkinje za članstvo u Zagreb Prideu stječe se na temelju pisane i obrazložene nominacije.

(2) Nominaciju iz prethodnog stavka Skupštini podnosi jedna ili više članica Zagreb Pridea.

Članak 36.

(1) Skupština će na svojoj prvoj sljedećoj sjednici razmotriti nominaciju iz prethodnog članka i donijeti odluku o:

 1. odbijanju nominacije kandidatkinje za članstvo u Zagreb Prideu
 2. usvajanju nominacije kandidatkinje za članstvo u Zagreb Prideu i dodjeljivanju statusa člana ili članice.
 1. Prestanak članstva

Članak 37.

Članstvo u Zagreb Prideu prestaje:

 1. istupanjem,
 2. isključenjem zbog teških ili opetovanih povreda članskih obveza i odgovornosti ili
 3. smrću članice.

Istupanje iz članstva

Članak 38.

(1) Izjava o istupanju kojom članica istupa iz članstva Zagreb Pridea dostavlja se Koordinatoru/ici koji/a bez odgode vrši ispis članice iz Registra članica Zagreb Pridea.

(2) Koordinator_ica je dužan bez odgode dostaviti rješenje o ispisu iz članstva tijelima Zagreb Pridea i osobi koja je istupila iz članstva.

Isključenje iz članstva

Članak 39.

Odluku o isključenju člana/ice iz Udruge donosi Koordinator_ica. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 1. Registar članica

Članak 40.

(1) Zagreb Pride vodi popis svojih članica u formi registra članica.

(2) Registar članica dostupan je na uvid svim članicama i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 41.

Registar članica vodi se u fizičkoj i elektronskoj formi i obavezno sadrži podatke o:

 1. osobnom imenu članice,
 2. osobnom identifikacijskom broju (OIB-u),
 3. datumu rođenja,
 4. mjestu rođenja,
 5. datumu učlanjenja u Zagreb Pride,
 6. datumu prestanka članstva u Zagreb Prideu te
 7. dužnosti koje je obnašala/obnaša u tijelima Zagreb Pridea.

XII. TIJELA UDRUGE

Članak 42.

(1) Tijela udruge su:

 • Skupština Udruge,
 • Koordinator_ica Udruge 

Skupština

Članak 43.

(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

(2) Skupštinu sačinjavaju svi  članovi Udruge.

Članak 44.

(1) Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

(2) Skupština redovito zasjeda najmanje jednom godišnje, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake dvije godine.

(3) Izvanredna sjednica Skupštine odlučuje samo o pitanjima radi kojih je sazvana.

(4) Sjednice Skupštine saziva Kordinator_ica na vlastitu inicijativu.

(5) U odluci o sazivanju Skupštine Koordinator_ica Udruge utvrđuje dnevni red, mjesto i vrijeme održavanja sjednice.

(6) Koordinator_ica Udruge je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to predloži najmanje 1/3 članova Udruge, u kojem slučaju su predlagatelji obvezni predložiti dnevni red sjednice.

(7) Ako Kordinator_ica ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka, sazvat će je predlagatelji, u kojem slučaju odluka o sazivanju mora sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i vrijeme održavanja sjednice.

(8) Poziv na sjednicu Skupštine s prijedlogom dnevnog reda mora biti poslan članicama najmanje 14 (četrnaest) dana prije održavanja Skupštine.

Članak 45.

(1) Skupštini predsjedava Koordinator_ica Udruge.

(2) Odluke Skupštine donose se javnim glasanjem.

(3) O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

(4) Na početku sjednice Skupštine bira se zapisničar i jedan ovjerovitelj zapisnika. 

Članak  46.

(1) Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine, osim u slučaju donošenja odluke o prestanku rada Udruge u kojem slučaju je potrebna 2/3 (dvotrećinska većina) glasova svih članova Skupštine, u skladu s člankom 55. ovog Statuta.

(2) Odluke Skupštine smatraju se pravovaljanim ako na sjednici Skupštine prisustvuje natpolovična većina članova Skupštine.

(3) Skupština Udruge može održavati svoje sjednice i donositi odluke i na način da svi ili pojedini članovi Skupštine o pojedinim pitanjima glasuju i elektroničkim putem, bilo u slučaju da pojedini član to zatraži u slučaju njegove nemogućnosti ili otežanog dolaska na sjednicu Skupštine, bilo u drugim opravdanim slučajevima.

(4) U slučaju elektroničkog glasovanja, odluke se donose natpolovičnom većinom glasova odnosno (2/3) dvotrećinskom većinom glasova, sukladno članku 46. stavak 1. ovoga Statuta, ali uz uvjet da su pozivi za sjednicu Skupštine s dnevnim redom prethodno upućeni svim članovima Skupštine u roku iz članka 44. stavak 8. ovog Statuta.

(5) Rok za elektroničko glasovanje je najduže 7 (sedam) dana od dana primitka poziva, istekom kojeg roka se smatra da član Skupštine koji se zatražio da elektronički glasuje, nije ispunio svoju dužnost glasovanja.

(6) Zapisnik o elektroničkom glasovanju sastavlja i potpisuje zapisničar, te se ovaj zapisnik, zajedno s upućenim pozivom i dnevnim redom, kao i dostavljenim glasovima, trajno čuva u pismohrani Udruge, te je uvijek dostupan na uvid članovima Skupštine.

(7) Odluka o prestanku djelovanja Udruge ne može se donositi elektroničkim glasovanjem. 

Članak 47.

(1) Skupština Udruge:

 • donosi Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava, koordinatora_icu Udruge
 • imenuje i opoziva likvidatora Udruge,
 • donosi odluku o osnivanju stalnih ili povremenih radnih tijela ili komisija za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu, kao izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu ,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • odlučuje o promjenama, ciljeva i djelatnosti Udruge,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

Članak 48.

(1) U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, sjednicu Skupštine saziva posljednja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje 1/3 članova Udruge koji su upisani u Registar članica prije isteka mandata tijelima Udruge. 

Koordinator_ica

Članak 49.

(1) Koordinatora_icu Udruge bira Skupština na mandat od 2 (dvije) godine.

(2) Koordinator_ica:

 • odgovoran-a za ažuriranje, redovito vođenje i sve ostale poslove vezane uz Registar članica,
 • predstavlja i zastupa Udrugu,
 • priprema prijedlog plana rada, financijskog plana, Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih akata koje podnosi Skupštini na raspravu i prihvaćanje
 • priprema godišnja narativna i financijska izvješća,
 • nadzire vođenje financija,
 • obavlja cjelokupnu unutarnju koordinaciju rada Udruge,
 • vodi brigu oko ispunjavanja obveza Udruge utvrđenih propisima o računovodstvu i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija, te
 • obavlja i sve druge poslove sukladno Zakonu i ovom Statutu.

XIII. LIKVIDATOR UDRUGE

Članak 50.

(1) Likvidatora imenuje i opoziva Skupština Udruge, na prijedlog Koordinatora_ice.

(2) Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

(3) Likvidator može biti svaki član Udruge kao i osoba (pravna ili fizička) koja nije član Udruge.

XIV. RADNA TIJELA I KOMISIJE

Članak 51.

(1) Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština može osnovati stalna ili povremena radna tijela ili komisije.

(2) Odlukom o osnivanju radnih tijela ili komisija utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

XV. IMOVINA UDRUGE I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 52.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva
 • nepokretne i pokretne stvari
 • druga imovinska prava Udruge.

Članak 53.

(1) U svrhu ostvarivanja poslova i aktivnosti u okviru svojih ciljeva i područja djelovanja, udruga stječe svoje prihode odnosno drugu imovinu iz:

 • sredstava članarine,
 • sredstava od dobrovoljnih priloga i darova,
 • kroz financiranje programa i projekata iz državnog proračuna Republike Hrvatske odnosno iz proračuna Grada Zagreba, Zagrebačke županije te ostalih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, te fondova Europske unije,
 • iz drugih javnih izvora, donacija fizičkih i pravnih osoba, financiranja iz domaćih i inozemnih fondova i fondacija, sponzorstva, te
 • iz drugih oblika financiranja dopuštenih zakonom.

(2) Udruga je neprofitna pravna osoba te raspolaže svojom imovinom isključivo za ostvarivanjem ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom Udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 54.

(1) Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

(2) Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Koordinator_ica Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

XVI. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 55.

(1) Udruga može prestati postojati odlukom Skupštine usvojenom od strane 2/3 članova Udruge ili u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama.

(2) U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine.

XVII. NAČIN RAZRJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 56.

(1) Spor i/ili sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

(2) O svim međusobnim sporovima proizašlim iz članstva u Udruzi i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja Udruge odnosno sukobe interesa odluku donosi Skupština Udruge, u skladu s temeljnim načelima djelovanja Udruge, na temelju Statuta, odnosno prema internim aktima donesenim u skladu s ovim Statutom.

(3) U postupku donošenja odluke povodom spora odnosno sukoba interesa Skupština Udruge će prvenstveno sve sporove nastojati riješiti mirno i sporazumno, prvenstveno vodeći računa o interesima i ugledu Udruge.

XVIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Statut Udruge, nakon provedene rasprave, donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

Članak 58.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Članak 59.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Udruge.

U Zagrebu, 27. prosinca 2020. godine