Statut udruge

PREUZMI PDF: Statut_Zagreb_Pride

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama NN 74/14 (u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 14. stavka (1) alineje 1 Statuta udruge Zagreb Pride (stupio na snagu 7. svibnja 2012. godine), Skupština Zagreb Pridea na sjednici održanoj u Zagrebu, 3. veljače 2015. godine usvojila je

STATUT

ZAGREB PRIDE


 I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Izrazi koji se u ovom Statutu koriste, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, neutralni su i odnose se jednako na osobe svih rodnih i spolnih identiteta.

Članak 2.

Ovim Statutom uređuju se definicija i načela djelovanja Zagreb Pridea, odredbe o nazivu i sjedištu, zastupanju i predstavljanju, znaku Zagreb Pridea njegovu izgledu te izgledu pečata, područjima djelovanja, ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, teritorijalnom djelovanju Zagreb Pride, ustrojstvenim oblicima, udruživanje s drugim udrugama, načinu osiguranja javnosti djelovanja Zagreb Pride, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članica i načinu vođenja popisa članica, tijelima Zagreb Pridea, njihovu sustavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatorice Zagreb Pride, prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge.

 II. DEFINICIJA I NAČELA DJELOVANJA

Članak 3.

Zagreb Pride je queer feministička i antifašistička udruga koja se zalaže za ostvarenje  aktivnog društva solidarnosti i ravnopravnosti slobodnog od rodnih i spolnih normi i kategorija te bilo koje druge vrste opresije.

Članak 4.

(1) Načela djelovanja Zagreb Pridea su neovisnost, demokratski ustroj, neprofitnost i slobodno sudjelovanje u javnom životu.

(2) Zagreb Pride također djeluje sukladno načelima zapisanim u Političkoj platformi i Kodeksu vrijednosti i principa djelovanja koji, između ostalog, sadržavaju načela solidarnosti, queer-feminizma, prava svih ljudi na samoodređenje, samodefiniciju i samoidentifikaciju.

Načelo neovisnosti

Članak 5.

Djelovanje Zagreb Pridea temelji se na načelu neovisnosti što znači da Skupština Zagreb Pridea (u daljnjem tekstu: Skupština) samostalno utvrđuje područje djelovanja, ciljeve i djelatnosti, unutarnji ustroj i samostalno obavlja djelatnosti koje nisu u suprotnosti s temeljnim vrednotama Ustava Republike Hrvatske i zakonom.

Načelo demokratskog ustroja

Članak 6.

Djelovanje Zagreb Pridea temelji se na načelu demokratskog ustroja, što znači da Zagreb Prideom upravljaju članice na način da unutarnji ustroj udruge mora biti zasnovan na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog načina očitovanja volje članica.

Načelo neprofitnosti

Članak 7.

Djelovanje Zagreb Pridea temelji se na načelu neprofitnosti, što znači da Zagreb Pridea nije osnovan sa svrhom stjecanja dobiti, ali može obavljati gospodarsku djelatnost, sukladno zakonu i ovom Statutu.

Načelo slobodnog sudjelovanja u javnom životu

Članak 8.

Djelovanje Zagreb Pridea temelji se na načelu slobodnog sudjelovanja u javnom životu, što znači da Zagreb Pride slobodno sudjeluje u razvoju, praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika, kao i oblikovanju javnog mnijenja te izražava svoja stajališta, mišljenja i poduzima inicijative o pitanjima od svog interesa.

III. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 9.

Naziv udruge je Zagreb Pride.

Članak 10.

(1) Sjedište Zagreb Pridea je u Zagrebu.

(2) Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor Zagreb Pridea (u daljnjem tekstu: Upravni odbor).

IV. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE ZAGREB PRIDEA

Članak 11.

Osoba ovlaštena za zastupanje Zagreb Pridea može biti samo punoljetna, poslovno sposobna osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.

Članak 12.

Zagreb Pride zastupaju i predstavljaju izvršna koordinatorica i članice Upravnog odbora.

Članak 13.

U poslovima zastupanja Zagreb Pridea izvršna koordinatorica je dužna postupati sukladno odlukama Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora Zagreb Pridea (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor).

Članak 14.

Zagreb Pride mogu zastupati i druge osobe koje za to ovlasti Upravni odbor, a predstavljati ga mogu i druge osobe koje za to ovlasti izvršna koordinatorica ili Upravni odbor.

Članak 15.

Osobe ovlaštene za zastupanje Zagreb Pridea:

 1. odgovaraju za zakonitost rada Zagreb Pridea,
 2. vode poslove na odgovarajući način u skladu s odlukama tijela Zagreb Pridea,
 3. odgovorne su za podnošenje Skupštini Zagreb Pridea prijedloge godišnjih financijskih izvješća,
 4. dostavljaju zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 5. sklapaju ugovore i poduzimaju druge pravne radnje u ime i za račun Zagreb Pridea,
 6. obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Zagreb Pridea.

V. ZNAK I PEČAT ZAGREB PRIDEA

Članak 16.

(1) Znak Zagreb Pridea čin ružičasti krug u čijoj se sredini nalazi crna zvijezda petokraka lagano nagnuta ulijevo. Na unutarnjim rubovima kruga ispisan je naziv »Zagreb Pride«.

(2) Odluku o izmjeni znaka Zagreb Pridea donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 17.

(1) Pečat Zagreb Pridea kružnog je oblika, a sadrži znak Zagreb Pridea.

(2) Promjer pečata je 4 cm.

VI. PODRUČJA DJELOVANJA

Članak 18.

Zagreb Pride provodi aktivnosti koje doprinose općem dobru u sljedećim područjima:

 • zaštita i promicanje ljudskih prava,
 • zaštita i promicanje jednakosti i ravnopravnosti,
 • promicanje mirotvorstva,
 • borba protiv nasilja,
 • borba protiv diskriminacije,
 • izobrazba mladih za aktivno sudjelovanje u društvu,
 • razvoj demokratske političke kulture,
 • zaštita i promicanje prava marginaliziranih društvenih skupina,
 • promicanje i razvoj volonterstva,
 • poticanje i razvoj socijalnog poduzetništva,
 • međunarodna razvojna suradnja te
 • u srodnim područjima.

VII. CILJEVI I DJELATNOSTI

Ciljevi

Članak 19.

(1) Cilj Zagreb Pridea je ostvarenje slobodnog, demokratskog, sekularnog, emancipiranog i civilnog društva u kojemu su temeljne vrijednosti sloboda, mir, nenasilje, individualnost, pravednost, rodna i spolna ravnopravnost,  sloboda govora te očuvanje, promicanje i prihvaćanje različitosti, sloboda izražavanja kao i pravo na samoidentifikaciju i samodefiniciju.

(2) Kroz edukaciju, istraživanje, javno zagovaranje, osnaživanje i direktnu akciju Zagreb Pride bori se za LGBTIQ osobe i zajednicu, nenormativne obitelji i društvo u cjelini te radi na dokidanju svih oblika diskriminacije uz punu promociju, poštivanje i zaštitu ljudskih prava.

Djelatnosti

Članak 20.

(1) U svrhu ostvarivanja ciljeva, djelatnosti Zagreb Pridea su:

 1. organiziranje Povorke ponosa lezbijki, gejeva, biseksualnih, transrodnih, interspolnih i queer osoba (LGBTIQ) osoba;
 2. podržavanje i sudjelovanje u organiziranju javnih okupljanja LGBTIQ osoba u Republici Hrvatskoj i inozemstvu u svrhu promicanja vidljivosti LGBTIQ osoba i zagovaranja ljudskih prava LGBTIQ osoba;
 3. suzbijanje diskriminacije i nasilja protiv LGBTIQ osoba,
 4. javno zagovaranje i promicanje prava LGBTIQ osoba s ciljem postizanja društvene i političke promjene;
 5. unapređenje demokratskih institucija društva i vladavine prava zagovaranjem te umrežavanjem s organizacijama civilnog društva i provedbom zajedničkih aktivnosti;
 6. pružanje besplatne pravne i psihosocijalne podrške i savjetovanja LGBTIQ osobama;
 7. poticanje na ostvarenje prava na jednako postupanje sukladno pravnim propisima o suzbijanju diskriminacije;
 8. edukacija opće i stručne javnosti, članstva i LGBTIQ zajednice o ljudskim pravima kroz izvaninstitucionalne oblike obrazovanja;
 9. poticanje, organiziranje i provođenje istraživanja koji se tiču društvenog, političkog i kulturnog položaja LGBTIQ osoba, s naročitim osvrtom na njihova iskustva i potrebe;
 10. promocija i produkcija nezavisne i inovativne LGBT i queer kulture i različitih LGBTIQ kulturnih praksi;
 11. ukazivanje na diskriminaciju i nasilje na osnovi spola, roda, spolnog i/ili rodnog identiteta, rodnog izražavanja, seksualne orijentacije te interspolnih karakteristika poradi suzbijanja svih oblika seksizma, mizoginije, homofobije, lezbofobije, bifobije i transfobije;
 12. aktivno suprotstavljanje i djelovanje protiv svakog oblika fašizma i njemu komplementarnih ideologija i pokreta utemeljenih na prevlasti jedne etničke, nacionalne, vjerske, rodne ili rasne skupine nad drugom, naročito nacizma, ustaškog pokreta, aparthejda, imperijalizma, mačizma, heteroseksizma i militarizma;
 13. promicanje interesa i unaprjeđivanje položaja mladih LGBTIQ osoba te poticanje samoorganiziranja mladih LGBTIQ osoba radi ostvarivanja njihovih prava;
 14. surađivanje s domaćim i međunarodnim organizacijama, udrugama, mrežama i pojedinkama koje se bave istim ili sličnim pitanjima poradi osnaživanja nacionalnog, regionalnog i međunarodnog LGBTIQ pokreta;
 15. komunikacija i suradnja s javnošću i medijima;
 16. organiziranje radionica, tečajeva, predavanja, seminara, tribina, kongresa i drugih aktivnosti koje su u skladu s ciljevima udruge;
 17. razvijanje i poticanje volonterstva;
 18. priprema, izdavanje i distribuiranje knjiga, časopisa, novina, brošura i drugih publikacija;
 19. izdavanje i održavanje internetskih stranica Zagreb Pridea kao i drugih internetskih portala i društvenih mreža te ostalih multimedijalnih platformi;
 20. skupljanje i arhiviranje informacija i priređivanje baze podataka vezanih uz LGBTIQ tematiku.

(2) U ostvarivanju svojih ciljeva Zagreb Pride se neće uključivati u predizborne političke kampanje, prikupljati sredstva za kandidatkinje, za financiranje političkih stranaka ili nezavisnih kandidatkinja, niti će se kroz svoje djelovanje zalagati za bilo koju političku stranku ili nezavisnu kandidatkinju.

VIII. TERITORIJALNO DJELOVANJE

Članak 21.

(1) Zagreb Pridea djeluje na području Republike Hrvatske.

(2) Zagreb Pridea svoje djelatnosti može ostvarivati i u drugim državama isključivo prema pravu dotične države, a u suradnji s domaćim i/ili međunarodnim organizacijama.

 IX.USTROJSTVENI OBLICI

Članak 22.

(1) Zagreb Pride može imati svoje ustrojstvene oblike.

(2) Ustrojstveni oblici Zagreb Pridea se nazivaju podružnice.

(3) Upravni odbor donosi odluku o osnivanju podružnica

(4) Podružnice mogu imati svojstvo pravne osobe.

Članak 23.

Ustrojstveni oblici Zagreb Pridea ne predstavljaju oblik udruživanja građanki, već se osnivaju kao podružnice koje provode djelatnosti ili dio djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Zagreb Pridea na određenom području Republike Hrvatske.

Članak 24.

(1) Odlukom o ustrojavanju podružnice ista se ustrojava kao:

 1. podružnica sa svojstvom pravne osobe ili
 2. podružnica bez svojstva pravne osobe.

(2) Odluka iz prethodnog stavka također sadrži i odredbe o:

 1. nazivu i sjedištu,
 2. područjima djelovanja
 3. ciljevima
 4. djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevima
 5. teritorijalnom djelovanju,
 6. načinu osiguravanja javnosti djelovanja,
 7. modelu i načinu upravljanja podružnicom, te osobi ovlaštenoj za zastupanje ili predstavljanje ako se ustrojava podružnica sa svojstvom pravne osobe, odnosno voditeljice podružnice ako se ustrojava podružnica bez svojstva pravne osobe.

(3) Odredbe sadržane u alineji ii., iii. i iv. prethodnoga stavka moraju biti usklađene sa Statutom Zagreb Pridea.

Prava Zagreb Pridea i podružnica

Članak 25.

Prava Zagreb Pridea su:

 1. donijeti odluku o prestanku rada podružnica,
 2. koordinirati radom i djelovanjem podružnica na principu suodlučivanja te
 3. suodlučivati o svim drugim značajnim pitanjima za rad podružnica.

Članak 26.

Prava podružnica su:

 1. biti pravovremeno informiran o djelatnostima, aktivnostima i poslovima Zagreb Pridea i drugih ustrojstvenih oblika,
 2. biti uključen u kreiranje strateških, razvojnih, operativnih i drugih planova važnih za rad podružnice te
 3. ostvarivanje drugih prava predviđenih ovim Statutom i drugim aktima Zagreb Pridea.

Obveze Zagreb Pridea i podružnica

Članak 27.

Obveze Zagreb Pridea:

 1. osigurati materijalne, financijske i druge uvjete neophodne za osiguravanje minimalnih radnih uvjeta podružnica,
 2. osigurati sve druge uvjete za kvalitetan rad i provođenje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Zagreb Pridea, te
 3. druge obveze predviđene ovim Statutom i drugim aktima Zagreb Pridea.

Članak 28.

Obveze podružnica:

 1. poštivanje Statuta i drugih akata Zagreb Pridea,
 2. zalaganje za ostvarivanje ciljeva Zagreb Pridea,
 3. štićenje i promoviranje interesa te čuvanje i unapređivanje ugleda Zagreb Pridea
 4. provođenje odluka Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela Zagreb Pridea te
 5. druge obveze predviđene ovim Statutom i drugim aktima Zagreb Pridea.

Članak 29.

Nositelji prava i obveza iz članaka 25. do 28. ovog Statuta su tijela Zagreb Pridea, osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje te voditeljice podružnica, odnosno na odgovarajući način osobe koje provode djelatnosti Zagreb Pridea u podružnicama.

 X. UDRUŽIVANJE S DRUGIM UDRUGAMA

Članak 30.

(1) Zagreb Pride se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanja, neovisno o području svoga djelovanja, i slobodno utvrđivati naziv tog oblika udruživanja u dogovoru s udrugama udružiteljicama.

(2) Takav oblik udruživanja može imati svojstvo pravne osobe o čemu se donosi  odluka u dogovoru s udrugama udružiteljicama.

Članak 31.

Zagreb Pride se može učlaniti u međunarodne i domaće udruge i druge organizacije.

 XI. OSIGURAVANJE JAVNOSTI DJELOVANJA ZAGREB PRIDEA

Članak 32.

(1) Djelatnosti koje Zagreb Pride provodi u svrhu ostvarivanja ciljeva su javne.

(2) Pristup javnosti biti će ograničen ako se radi o klasificiranom podatku, ili je informacija i/ili podatak zaštićen zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Članak 33.

Javnost rada Zagreb Pridea osigurava se:

 1. objavljivanjem ovog Statuta i drugih akata na internetskim stranicama Zagreb Pridea,
 2. izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
 3. objavljivanjem periodičnih, godišnjih i drugih narativnih i financijskih izvještaja te
 4. na druge prikladne načine.

Članak 34.

(1) U ime Zagreb Pridea u javnosti mogu istupati izvršna koordinatorica, članice Upravnog odbora odnosno druga osoba koju za to ovlasti Skupština, Upravni odbor ili izvršna koordinatorica.

(2) Neovlašteno istupanje u javnosti predstavlja povredu obveza članica Zagreb Pridea, odnosno na odgovarajući način povredu radnog odnosa.

XII. ČLANSTVO U ZAGREB PRIDEU

 1. Opće odredbe

Članak 35.

(1) Članstvo u Zagreb Prideu je dobrovoljno.

(2) Svaka fizička osoba s napunjenih 18 godina života može postati članicom Zagreb Pridea pod jednakim uvjetima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Članak 36.

Prilikom odlučivanja o prijemu u članstvo zabranjuje se stavljanje u nepovoljan položaj bilo koje osobe na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovinskog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije u skladu sa zakonom.

Članak 37.

Uvjeti za primanje fizičke osobe u članstvo Zagreb Pridea su:

 1. da prihvaća ciljeve utvrđene ovim Statutom,
 2. da prihvaća Statut Zagreb Pridea, te
 3. da se svojim sadašnjim ili prošlim djelovanjem ili postupcima nije ogriješila o univerzalne vrijednosti ljudskih prava i osnovnih sloboda.
 1. Prava, obveze i odgovornost članica

Prava članica

Članak 38.

Prava članica Zagreb Pridea su:

 1. birati i biti birana u tijela Zagreb Pridea u skladu s ovim Statutom,
 2. predlagati kandidatkinje za članice tijela Zagreb Pridea,
 3. razmatrati i ocjenjivati rad tijela Zagreb Pridea,
 4. pokretati pitanje odgovornosti i opoziva tijela Zagreb Pridea,
 5. biti pravovremeno informirana o aktivnostima Zagreb Pridea,
 6. sudjelovati u radu Zagreb Pridea,
 7. dobiti zaštitu u slučaju ugroženosti svojih osnovnih prava zbog članstva u Zagreb Prideu ili angažiranju u aktivnostima Zagreb Pridea i
 8. ostvarivati druga prava predviđena ovim Statutom i drugim aktima Zagreb Pridea.

Obveze članica

Članak 39.

Obveze članica Zagreb Pridea su:

 1. poštivanje Statuta i drugih akata Zagreb Pridea,
 2. zalaganje za ostvarivanje ciljeva Zagreb Pridea,
 3. sudjelovanje u provođenju djelatnosti i aktivnosti Zagreb Pridea u skladu s mogućnostima,
 4. plaćanje članarine,
 5. štićenje i promoviranje interesa te čuvanje i unaprjeđivanje ugleda Zagreb Pridea i
 6. prisustvovanje sastancima tijela Zagreb Pridea kojih je članica.

Odgovornost članica

Članak 40.

Članice Zagreb Pridea odgovorne su za:

 1. savjesno postupanje s materijalnom i financijskom imovinom Zagreb Pridea,
 2. pravovremeno, savjesno i točno izvršavanje preuzetih obveza, te
 3. čuvanje poslovne tajne Zagreb Pridea.

Članak 41.

(1) Poslovna tajna iz prethodnog članka za potrebe ovog Statuta su sve informacije koje se odnose na Zagreb Pride i njegovo poslovanje, osim informacija koje su redovno dostupne javnosti, koje je članica saznala od drugih članica, tijela, radnica ili suradnica Zagreb Pridea za vrijeme članstva u Zagreb Prideu ili do kojih je sama došla u vršenju svoje izabrane dužnosti ili tijekom provođenja aktivnosti, odnosno u širem smislu i podaci o djelovanju Zagreb Pridea čije bi priopćenje trećoj osobi moglo nanijeti štetu interesima i poslovnom ugledu Zagreb Pridea.

(2) Ovakve informacije ne smiju se brisati, otkrivati, priopćavati i razmjenjivati na bilo koji način s pravnim ili fizičkim osobama izvan Zagreb Pridea, pod prijetnjom materijalne i kaznene odgovornosti.

 1. Način učlanjivanja

Članak 42.

Način učlanjivanja u Zagreb Pride odvija se u tri faze:

 1. kandidatkinja za članstvo,
 2. pristupajuće članstvo
 3. članstvo.

Kandidatkinja za članstvo

Članak 43.

(1) Status kandidatkinje za članstvo u Zagreb Prideu stječe se na temelju pisane i obrazložene nominacije.

(2) Nominaciju iz prethodnog stavka Upravnom odboru podnosi jedna ili više članica Zagreb Pridea.

Članak 44.

(1) Upravni odbor će na svojoj prvoj sljedećoj sjednici razmotriti nominaciju iz prethodnog članka i donijeti odluku o:

 1. odbacivanju nominacije kao nepotpune ili neosnovane,
 2. odbijanju nominacije kandidatkinje za članstvo u Zagreb Prideu odnosno o ukidanju statusa kandidatkinje za članstvo ili
 3. usvajanju nominacije kandidatkinje za članstvo u Zagreb Prideu odnosno dodjeljivanju statusa pristupajućeg članstva.

(2) Obrazložena i pisana odluka iz prethodnog stavka dostavlja se pristupajućoj članici, odnosno osobi kojoj je odbijen status kandidatkinje te članicama Zagreb Pridea.

Članak 45.

(1) Žalba na odluku Upravnog odbora iz stavka (1) alineje i. i ii. prethodnog članka podnosi se Nadzornom odboru Zagreb Pridea u roku od 15 dana.

(2) U žalbenom postupku Nadzorni odbor će na svojoj prvoj sjednici donijeti odluku kojom žalbu:

 1. odbacuje kao neosnovanu,
 2. usvaja i izmjenjuje odluku Upravnog odbora, odnosno dodjeljuje kandidatkinji za članstvo status pristupajuće članice ili je
 3. prosljeđuje Skupštini na okončanje.

Članak 46.

(1) Žalba na odluku Nadzornog odbora iz stavka (2) alineje i. prethodnog članka podnosi se Skupštini Zagreb Pridea u roku od 15 dana.

(2) Na svojoj prvoj sljedećoj sjednici Skupština Zagreb Pridea okončat će žalbeni postupak i donijeti odluku kojom žalbu:

 1. odbacuje kao neosnovanu ili
 2. usvaja i izmjenjuje odluku Nadzornog odbora te donosi odluku o primanju kandidatkinje u članstvo Zagreb Pridea.

Članak 47.

U slučaju postupanja opisanog u članku 45. stavku (2) alineji iii., Skupština Zagreb Pridea primjenjuje na odgovarajući način postupak opisan u članku 46. stavku (2) ovog Statuta.

Pristupajuće članstvo

Članak 48.

(1) Usvajanjem odluke iz članka 44. stavka (1) alineje iii. Upravni odbor dodjeljuje kandidatkinji za članstvo status pristupajuće članice.

(2) Obrazložena i pisana odluka iz prethodnog stavka dostavlja se pristupajućoj članici te članicama Zagreb Pridea.

Članstvo

Članak 49.

(1) Odluku o primanju u članstvo na temelju usvojene odluke iz članka 46. stavka (2) alineje ii. i članka 48. stavka (1) ovog Statuta donosi Skupština na svojoj prvoj sljedećoj sjednici.

(2) Odlukom iz prethodnog stavka Skupština dodjeljuje pristupajućoj članici status članice Zagreb Pridea.

 1. Prestanak članstva

Članak 50.

Članstvo u Zagreb Prideu prestaje:

 1. istupanjem,
 2. isključenjem ili
 3. smrću članice.

Istupanje iz članstva

Članak 51.

(1) Izjava o istupanju kojom članica istupa iz članstva Zagreb Pridea dostavlja se izvršnoj koordinatorici koja bez odgode vrši ispis članice iz Registra članica Zagreb Pridea.

(2) Izvršna koordinatorica dužana je bez odgode dostaviti rješenje o ispisu iz članstva tijelima Zagreb Pridea i osobi koja je istupila iz članstva.

Isključenje iz članstva

Članak 52.

Članica se isključuje iz članstva okončanjem postupka o utvrđivanju stegovne odgovornosti članice i to:

 1. potvrđivanjem odluke Nadzornog odbora iz članka 59. alineje ii. ili
 2. odlukom Skupštine iz članka 60. alineja ii. ili odlukom iz članka 61. alineje i.

Članak 53.

Na postupak o isključenju iz članstva po donošenju odluke o isključenju iz članstva se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 51. ovog Statuta.

 1. Stegovna odgovornost članica

Članak 54.

(1) Članica Zagreb Pridea je dužna pridržavati se odredbi ovog Statuta i drugih akata Zagreb Pridea u cijelosti, a posebice članka 39., 40. i 41. ovog Statuta.

(2) U slučaju povrede prethodnog stavka protiv članice Zagreb Pridea se može povesti postupak o utvrđivanju stegovne odgovornosti.

Članak 55.

Stegovne mjere koje se mogu odrediti po utvrđenoj stegovnoj odgovornosti članice su:

 1. opomena zbog povreda članskih obveza i odgovornosti te
 2. isključenje iz članstva zbog teških ili opetovanih povreda članskih obveza i odgovornosti.

Članak 56.

Postupak utvrđivanja stegovne odgovornosti članice odvija se u tri faze:

 1. iniciranje postupka za utvrđivanje stegovne odgovornosti,
 2. postupak pred Nadzornim odborom te
 3. postupak pred Skupštinom.

Iniciranje postupka utvrđivanja stegovne odgovornosti

Članak 57.

U slučaju osnovane sumnje da je članica prekršila članak 54. stavak (1), svaka članica Upravnog odbora ili najmanje tri članice Zagreb Pridea mogu inicirati postupak za utvrđivanje stegovne odgovornosti.

Članak 58.

(1) Inicijatorice iz prethodnog članka dostavljaju obrazloženi zahtjev za pokretanjem postupka za utvrđivanje stegovne odgovornosti s prijedlogom stegovnih mjera predsjedavajućoj Nadzornog odbora koja ga bez odgode dostavlja ostalim članicama Nadzornog odbora i članici Zagreb Pridea koja je predmet pokretanja stegovnog postupka.

(2) Predsjedavajuća Nadzornog odbora će od članice Zagreb Pridea koja je predmet stegovnog postupka zatražiti dostavljanje pisanog očitovanja o iznesenim sumnjama iz zahtjeva iz prethodnog stavka.

(3) Po zaprimanju očitovanja, isto je predsjedavajuća Nadzornog odbora bez odgode dužna dostaviti ostalim članicama Nadzornog odbora.

Postupak pred Nadzornim odborom

Članak 59.

Na svojoj prvoj sljedećoj sjednici Nadzorni odbor će donijeti odluku kojom zahtjev inicijatorice:

 1. odbacuje kao nepotpun ili neosnovan,
 2. usvaja i donosi odluku o izricanju stegovnih mjera iz članka 55. ovog Statuta ili
 3. prosljeđuje Skupštini na okončanje postupka.

Postupak pred Skupštinom

Članak 60.

U slučaju odluke iz alineje i. prethodnog članka, inicijatorice iz članka 57. imaju pravo u roku od 15 dana podnijeti žalbu Skupštini koja na svojoj prvoj sljedećoj sjednici donosi odluku kojom:

 1. potvrđuje odluku Nadzornog odbora i okončava postupak ili
 2. poništava odluku Nadzornog odbora i donosi odluku o izricanju stegovnih mjera iz članka 55. ovog Statuta.

Članak 61.

U slučaju odluke iz članka 59. alineje ii., članica Zagreb Pridea koja je predmet stegovnog postupka ima pravo podnijeti žalbu Skupštini, koja na svojoj prvoj sljedećoj sjednici donosi konačnu odluku kojom:

 1. potvrđuje odluku Nadzornog odbora ili
 2. poništava odluku Nadzornog odbora i okončava stegovni postupak.

Članak 62.

(1) U slučaju iniciranja postupka za utvrđivanje stegovne odgovornosti članica Zagreb Pridea koja je članica Nadzornog odbora, isti se odvija pred Skupštinom koja na svojoj prvoj sljedećoj sjednici donosi odluku kojom zahtjev inicijatorice:

 1. odbacuje kao nepotpun ili neosnovan ili
 2. usvaja i donosi odluku o izricanju stegovnih mjera iz članka 55. ovog Statuta.

(2) Na prethodni stavak se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 58. ovog Statuta.

Stegovna odgovornost članice Nadzornog odbora

Članak 63.

Pokretanjem postupka za utvrđivanje stegovne odgovornosti članice Nadzornog odbora istoj se automatski suspendira mandat do okončanja postupka.

Članak 64.

Stjecanjem uvjeta iz prethodnog članka, izvršna koordinatorica i dvije članice Zagreb Pridea s najmanjom i najvećom numeričkom vrijednošću OIB-a koje pritom nisu članice Upravnog odbora ili Nadzornog odbora, bez odgode donose odluku o kooptiranju privremene članice Nadzornog odbora, kojoj mandat istječe odbacivanjem zahtjeva za utvrđivanje stegovne odgovornosti odnosno izborom nove članice Nadzornog odbora.

Članak 65.

U slučaju pokretanja postupka za utvrđivanje stegovne odgovornosti najmanje dvije članice Nadzornog odbora, Upravni odbor ili izvršna koordinatorica dužne su pokrenuti postupak za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine.

 1. Registar članica

Članak 66.

(1) Zagreb Pride vodi popis svojih članica u formi registra članica.

(2) Registar članica dostupan je na uvid svim članicama i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 67.

Registar članica vodi se u fizičkoj i elektronskoj formi i obavezno sadrži podatke o:

 1. osobnom imenu članice,
 2. osobnom identifikacijskom broju (OIB-u),
 3. datumu rođenja,
 4. mjestu rođenja,
 5. datumu učlanjenja u Zagreb Pride,
 6. datumu prestanka članstva u Zagreb Prideu te
 7. dužnosti koje je obnašala/obnaša u tijelima Zagreb Pridea.

Članak 68.

Izvršna koordinatorica je odgovorna za ažuriranje, redovito vođenje i sve ostale poslove vezane uz Registar članica.

XIII. TIJELA ZAGREB PRIDEA

 1. Opće odredbe

Članak 69.

Tijela Zagreb Pridea su:

 1. Skupština,
 2. Upravni odbor,
 3. Nadzorni odbor,
 4. Savjet i
 5. izvršna koordinatorica.

Članak 70.

Izborna tijela Zagreb Pridea su:

 1. Upravni odbor,
 2. Nadzorni odbor i
 3. izvršna koordinatorica.

Članak 71.

(1) Članice izbornih tijela imaju individualni mandat u trajanju od dvije godine s  mogućnošću neograničenog reizbora.

(2) Skupština će nastojati osigurati rotaciju članica izbornih tijela.

Članak 72.

Mandat članicama tijela Zagreb Pridea prestaje:

 1. prestankom članstva u Zagreb Prideu kako je određeno člankom 50. ovog Statuta,
 2. ostavkom na dužnost ili
 3. razrješenjem s dužnosti.

Članak 73.

(1) Za punopravno donošenje odluka na sjednicama Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora potrebno je prisustvo najmanje polovice članica tijela koje zasjeda.

(2) Odluke se donose većinom glasova prisutnih, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

(3) Predsjedavajuća Skupštine, odnosno predsjedavajuća Upravnog i Nadzornog odbora mogu odlučiti da se sjednica tijela koju vode održi i bez nazočnosti većine članica tog tijela s time da članice istog glasaju putem telefona ili telefaksa, odnosno elektroničkim putem.

(4) Odluka dotičnog tijela iz prethodnog stavka potvrđuje se na idućoj sjednici istog prilikom usvajanja zapisnika.

 1. Skupština

Opće odredbe

Članak 74.

Skupština Zagreb Pridea je najviše tijelo odlučivanja Zagreb Pridea.

Članak 75.

Skupštinu Zagreb Pridea čine sve članice Zagreb Pridea upisane u Registar članica.

Članak 76.

(1) Skupština Zagreb Pridea saziva se najmanje jednom godišnje na redovnu sjednicu.

(2) Po potrebi, Skupština Zagreb Pridea može biti sazvana na izvanrednu sjednicu.

Članak 77.

(1) Skupštinu na redovne i izvanredne sjednice saziva izvršna koordinatorica po nalogu ovlaštenih predlagateljica navedenih u člancima 80. i 82. ovog Statuta te im dostavlja materijale navedene u stavku (2) ovog članka.

(2) O datumu održavanja, utvrđivanju prijedloga dnevnog reda, prijedloga odluka i materijala za sjednice Skupštine iz prethodnog stavka odlučuje ovlaštena predlagateljica.

Članak 78.

(1) U slučaju isteka mandata svih tijela Zagreb Pridea ovlaštenih predlagatelja sjednica Skupštine, 1/3 članica saziva sjednicu direktno.

(2) Stavak (2) prethodnog članka primjenjuje se na odgovarajući način na ovaj članak.

Redovna sjednica

Članak 79.

Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje, u pravilu u prvom kvartalu kalendarske godine.

Članak 80.

Ovlaštene predlagateljice sazivanja redovne sjednice Skupštine su, redom prvenstva:

 1. Upravni odbor,
 2. Nadzorni odbor u slučaju da to Upravni odbor ne napravi u roku propisanom ovim Statutom, ili
 3. 1/3 članica Zagreb Pridea upisanih u Registar članica.

Izvanredna sjednica

Članak 81.

Izvanredna sjednica Skupštine Zagreb Pridea održava se prema potrebi.

Članak 82.

Ovlaštene predlagateljice sazivanja izvanredne sjednice Skupštine su, redom prvenstva:

 1. Upravni odbor,
 2. izvršna koordinatorica,
 3. Nadzorni odbor u slučaju ozbiljnog i sustavnog kršenja Statuta Zagreb Pridea ili uočenih sustavnih nepravilnosti u radu Zagreb Pridea utvrđenih nadzorom izvršenim temeljem ovlasti danim ovim Statutom,
 4. 1/3 članica Zagreb Pridea upisanih u Registar članica.

Članak 83.

(1) Ovlaštene predlagateljice iz prethodnog članka obvezne su pismeno obrazložiti razloge za sazivanje izvanredne sjednice.

(2) Pismeno obrazloženje prilaže se uz poziv na sjednicu.

Rad na sjednici Skupštine

Članka 84.

(1) Sjednicom Skupštine predsjedava predsjedavajuća koju na početku svake sjednice bira Skupština na prijedlog ovlaštenih predlagateljica iz članka 80. i 82. ovog Statuta.

(2) Skupština bira zapisničarku na na prijedlog ovlaštenih predlagateljica iz članka 80. i 82. ovog Statuta.

Članak 85.

(1) Predsjedavajuća sjednice Skupštine potpisuje zapisnik sjednice, odluke i druge akte usvojene na sjednici.

(2) Zapsiničarka supotpisuje zapisnik sjednice.

Članak 86.

Do izbora predsjedavajuće, sjednicom Skupštine predsjedava članica Zagreb Pridea čiji je dan i mjesec rođenja najbliži danu i mjesecu održavanja Skupštine od svih prisutnih na Skupštini. Ako po prethodnom kriteriju postoji dvije ili više takvih osoba, od njih će predsjedati ona s najmanjim brojem tvorenim od zadnje tri znamenke njihovog OIB-a.

Članak 87.

Po izboru predsjedavajuće, Skupština pristupa usvajanju dnevnog reda sjednice i daljnjem radu.

Članak 88.

Prijedlog dnevnog reda može biti izmijenjen i dopunjen na sjednici Skupštine.

Članak 89.

(1) Skupština može imati svoj Poslovnik o radu.

(2) Poslovnikom o radu Skupštine Zagreb Pridea uređuje se način pripremanja i sazivanja sjednice, način rada, odlučivanje i vrste odluka i akata koje donosi Skupština te ostala područja važna za rad Skupštine.

(3) Poslovnik o radu donosi Skupština na prijedlog najmanje tri članice.

Ovlasti

Članak 90.

Skupština Zagreb Pridea:

 1. usvaja Statut i njegove izmjene i dopune,
 2. bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje sukladno odredbama ovog Statuta,
 3. usvaja Poslovnik o radu Skupštine,
 4. odlučuje o promjeni ciljeva, djelatnosti te određuje ciljeve i definira smjerove djelovanja Zagreb Pridea,
 5. donosi programski okvir i druge strateške dokumente Zagreb Pridea,
 6. bira i razrješava članice Upravnog odbora i Nadzornog odbora,
 7. razmatra i usvaja godišnji izvještaj o radu i godišnji financijski izvještaj te ostale izvještaje koje joj podnose tijela Zagreb Pridea sukladno odredbama ovog Statuta,
 8. razmatra i usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
 9. odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga s pravnom osobnošću,
 10. odlučuje o iznosu, načinu i intervalima u kojima se plaća članarina,
 11. donosi odluku o statusnim promjenama,
 12. donosi odluku o prestanku postojanja Zagreb Pridea,
 13. donosi odluku o raspodijeli imovine Zagreb Pridea po odluci o prestanku postojanja,
 14. rješava žalbe u drugoj instanci, odnosno donosi konačne odluke vezane uz postupak učlanjivanja, sukoba nadležnosti između tijela Zagreb Pridea, sukoba među članicama te sukoba interesa,
 15. obavlja sve druge poslove neophodne za nesmetan rad organizacije te
 16. obavlja sve druge poslove propisane ovim Statutom ili drugim aktima Zagreb Pridea.
 1. Upravni odbor

Opće odredbe

Članak 91.

Upravni odbor je upravno i izvršno tijelo Zagreb Pridea koje upravlja radom Zagreb Pridea između dva zasjedanja Skupštine.

Članak 92.

Upravni odbor čine od 3 do 7 članica i to isključivo u formacijama od:

 1. 3 članice, sve iz reda članica Zagreb Pridea,
 2. 5 članica, barem 4 iz redova članstva Zagreb Pridea,
 3. 7 članica, barem 5 iz redova članica Zagreb Pridea.

Članak 93.

Preostale članice Upravnog odbora iz prethodnog članka alineje ii. i iii. Skupština bira iz reda osoba koje su svojim javnim djelovanjem, odnosno profesionalnim, akademskim i/ili stručnim radom ostvarile relevantne rezultate u područjima djelovanja Zagreb Pridea navedenim u članku 18. ovog Statuta.

Predsjedavajuća Upravnog odbora

Članak 94.

Upravni odbor ima svoju predsjedavajuću članicu (u daljnjem tekstu: predsjedavajuća) koju bira na mandat od jedne godine na svojoj prvoj sjednici, odnosno po prestanku mandata prethodnoj predsjedavajućoj.

Članak 95.

Predsjedavajuća Upravnog odbora vodi sjednice te potpisuje zapisnik sjednice, odluke i druge akte usvojene na sjednici.

Članka 96.

(1) U slučaju da je izvršna koordinatoricačlanica Upravnog odbora, ona ne može biti predsjedavajuća Upravnog odbora.

(2) Članice Upravnog odbora iz članka 93. ne mogu biti izabrane za predsjedavajuću Upravnog odbora.

Zamjenice predsjedavajuće Upravnog odbora

Članak 97.

Upravni odbor ima jednu ili dvijezamjenice predsjedavajuće koji obavljaju poslove koje im povjeri predsjedavajuća Upravnog odbora, odnosno zamjenjuju predsjedavajuću u svim poslovima za koje ih ona ovlasti.

Članak 98.

(1) U formaciji od 3 članice, Upravni odbor nema zamjenicu predsjedavajuće.

(2) U formaciji od 5 članica, Upravni odbor ima jednu zamjenicu predsjedavajuće koja se bira iz reda članica Upravnog odbora Zagreb Pridea,

(3) U formaciji od 7 članica, Upravni odbor ima dvije zamjenice predsjedavajuće od kojih se druga bira iz redova članica Upravnog odbora navedenih u članku 93.

Sjednice i način rada

Članak 99.

Upravni odbor održava najmanje četiri sjednice godišnje.

Članak 100.

(1) Upravni odbor na sjednice saziva predsjedavajuća po nalogu ovlaštene predlagateljice sazivanja sjednice navedenih u sljedećem članku.

(2) O datumu održavanja, utvrđivanju prijedloga dnevnog reda, prijedloga odluka i materijala za sjednice Upravnog odbora iz prethodnog stavka odlučuje ovlaštena predlagateljica.

Članak 101.

Ovlaštene predlagateljice sjednice Upravnog odbora su:

 1. predsjedavajuća Upravnog odbora,
 2. 1/3 članica Upravnog odbora,
 3. izvršna koordinatorica i
 4. Nadzorni odbor.

Članak 102.

(1) Sjednicama Upravnog odbora obavezno prisustvuju, bez prava glasa:

 1. izvršna koordinatorica osim ako je članica Upravnog odbora,
 2. pozvane zaposlenice Zagreb Pridea te
 3. druge osobe koje Upravni odbor pozove a čije je prisustvo značajno za njegov rad.

(2) Članice Zagreb Pridea mogu slobodno prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, bez prava glasa.

Članak 103.

(1) Upravni odbor ima svoj Poslovnik o radu.

(2) Poslovnikom o radu Upravnog odbora uređuje se način pripremanja i sazivanja sjednica, način rada i vođenja sjednica, odlučivanje i vrste odluka i akata koje isti donosi te ostala područja važna za rad Upravnog odbora.

(3) Poslovnik o radu na prijedlog predsjedavajuće donosi Upravni odbor.

Ovlasti

Članak 104.

Upravni odbor:

 1. izvršava odluke Skupštine ili određuje tko izvršava iste,
 2. bira i razrješava predsjedavajuću, zamjenice predsjedavajuće Upravnog odbora i izvršne koordinatorice iz svojih redova,
 3. donosi pravilnike i druge akte vezane za rad Zagreb Pridea, sukladno odredbama ovog Statuta,
 4. donosi odluku o strateškoj suradnji s drugim domaćim i međunarodnim organizacijama,
 5. donosi odluku o osnivanju drugih pravnih osoba čiji je osnivač Zagreb Pride,
 6. donosi odluku o otvaranju i zatvaranju podružnica,
 7. donosi izvršni godišnji plan rada,
 8. podnosi Skupštini izvještaj o radu,
 9. predlaže Skupštini godišnji plan rada i godišnji financijski plan,
 10. odabire i zapošljava izvršnu koordinatoricu koja nije članica Upravnog odbora, odnosno propisuje kriterije za njezin odabir,
 11. formira tijela Zagreb Pridea kao što su: odbori, pododbori, radne grupe, komisije, forumi, vijeća, programski savjeti i sl.,
 12. predlaže strateški plan i druge strateške dokumente Skupštini,
 13. obavlja ostale poslove između dva zasjedanja Skupštine i
 14. donosi Pravilnik o svom radu na prijedlog predsjedavajuće,
 15. obavlja sve druge poslove neophodne za nesmetan rad organizacije te
 16. obavlja sve druge poslove propisane ovim Statutom ili drugim aktima Zagreb Pridea.
 1. Nadzorni odbor

Opće odredbe

Članak 105.

Nadzorni odbor je tijelo Zagreb Pridea zaduženo za nadzor statutarnog postupanja drugih tijela, članica i zaposlenica Zagreb Pridea između dva zasjedanja Skupštine.

Članak 106.

(1) Nadzorni odbor čine tri člaice koje bira Skupština iz reda članica Zagreb Pridea.

(2) Članice Nadzornog odbora ne mogu biti članice drugih tijela Zagreb Pridea.

Predsjedavajuća Nadzornog odbora

Članak 107.

Nadzorni odbor ima svoju predsjedavajuću koju bira na mandat od jedne godine na svojoj prvoj sjednici, odnosno po prestanku mandata prethodnoj predsjedavajućoj.

Članak 108.

Predsjedavajuća Nadzornog odbora vodi sjednice te potpisuje zapisnike sjednica, odluke i druge akte usvojene na sjednici.

Sjednice i način rada

Članak 109.

Nadzorni odbor održava najmanje dvije sjednice godišnje.

Članak 110.

(1) Nadzorni odbor na sjednice saziva predsjedavajuća Nadzornog odbora po nalogu ovlaštene predlagatelljice sazivanja sjednice navedenih u sljedećem članku.

(2) O datumu održavanja, utvrđivanju prijedloga dnevnog reda, prijedloga odluka i materijala za sjednice Nadzornog odbora iz prethodnog stavka odlučuje ovlaštena predlagateljica.

Članak 111.

Ovlaštene predlagateljice sjednice Nadzornog odbora su:

 1. predsjedavajuća Nadzornog odbora,
 2. 1/3 članica Nadzornog odbora,
 3. 1/4 članica Zagreb Pridea,
 4. 1/3 članica Upravnog odbora i
 5. izvršna koordinatorica.

Članak 112.

(1) Sjednicama Nadzornog odbora obavezno prisustvuju, bez prava glasa:

 1. izvršna koordinatorica,
 2. predsjedavajuća Upravnog odbora,
 3. pozvane zaposlenice Zagreb Pridea i
 4. druge osobe koje Nadzorni odbor pozove a čije je prisustvo značajno za njegov rad.

(2) Članice Zagreb Pridea mogu slobodno prisustvovati sjednicama Nadzornog odbora, bez prava glasa.

Članak 113.

(1) Nadzorni odbor ima svoj Poslovnik o radu.

(2) Poslovnikom o radu Nadzornog odbora uređuje se način pripremanja i sazivanja sjednica, način rada i vođenja sjednica, odlučivanje i vrste odluka i akata koje isti donosi te ostala područja važna za rad Nadzornog odbora.

(3) Poslovnik o radu na prijedlog predsjedavajućee donosi Nadzorni odbor.

Ovlasti

Članak 114.

Nadzorni odbor:

 1. vrši nadzor statutarnog postupanja tijela i članoica Zagreb Pridea,
 2. izabire predsjedavajuću Nadzornog odbora,
 3. razmatra i usvaja izvješća koja mu podnosu tijela Zagreb Pridea sukladno odredbama ovog Statuta,
 4. rješava žalbe, odnosno donosi odluke u prvoj instanci vezane uz postupak učlanjivanja, sukoba nadležnosti između tijela Zagreb Pridea, sukoba među članicama i sukoba interesa,
 5. izriče stegovne mjere u prvoj instanci za povredu članskih obveza i odgovornosti,
 6. donosi Poslovnik o svom radu,
 7. obavlja sve druge nadzorne poslove neophodne za osiguranje pravilnog rad organizacije, te
 8. obavlja sve druge poslove propisane ovim Statutom ili drugim aktima Zagreb Pridea.
 1. Savjet Zagreb Pridea

Opće odredbe

Članak 115.

Savjet Zagreb Pridea je savjetodavno tijelo Zagreb Pridea koje daje preporuke za poboljšanje djelovanja i rada Zagreb Pridea.

Sastav

Članak 116.

(1) Savjet čine istaknute stručnjakinje iz područja djelovanja Zagreb Pridea koje bira Upravni odbor.

(2) Članicom Savjeta ne može biti članicaZagreb Pridea.

Članak 117.

(1) Zagreb Pridea vodi popis članica Savjeta u formi evidencije članica.

(2) Evidencija članica Savjeta dostupna je na uvid svim članicama Zagreb Pridea te se na odgovarajući način na istu primjenjuju odredbe članka 67. i 68. ovog Statuta.

Način rada

Članak 118.

Članice Savjeta u pravilu daju preporuke za poboljšanje djelovanja i rada Zagreb Pridea u osobnom kapacitetu.

Članak 119.

(1) Iznimno, članice Savjeta se mogu sazvati na sjednicu.

(2) Savjet na sjednicu saziva Upravni odbor.

Članak 120.

Preporuke za poboljšanje djelovanja i rada Zagreb Pridea Savjet daje u traženom obliku.

Članak 121.

(1) Savjet može imati svoj Poslovnik o radu.

(2) Poslovnikom o radu Savjeta uređuje se način pripremanja i sazivanja sjednica, način rada i vođenja sjednica, odlučivanje i vrste preporuka koje isti donosi te ostala područja važna za rad Savjeta.

(3) Poslovnik o radu Savjeta donosi Upravni odbor.

 1. Izvršna koordinatorica

Članka 122.

Izvršna koordinatorica je izvršno i upravno tijelo Zagreb Pridea koje upravlja Zagreb Prideom između dva zasjedanja Upravnog odbora.

Članak 123.

Izvršnu koordinatoricu izabire Upravni odbor u pravilu iz redova svojih članica i zaposlenica Zagreb Pridea te se s njom sklapa ugovor o radu u pravilu na neodređeno vrijeme.

Članak 124.

(1) U slučaju privremene ili trajne spriječenosti izvršne koordinatorice u obavljanju svojih dužnosti, Upravni odbor će imenovati vršiteljicu dužnosti izvršne koordinatorice iz redova zaposlenica Zagreb Pridea.

(2) Mandat vršiteljice dužnosti izvršne koordinatoraice prestaje:

 1. prestankom privremene spriječenosti izvršne koordinatorice ili
 2. izborom nove izvršne koordinatorice na prvoj sljedećoj sjednici Upravnog odbora.

Članak 125.

Izvršna koordinatorica Zagreb Pridea:

 1. zastupa i predstavlja Zagreb Pride,
 2. odgovorna je za operacionalizaciju i provođenje ciljeva Zagreb Pridea zadanih ovim Statutom i/ili drugim strateškim dokumentima Zagreb Pridea,
 3. rukovodi radom i djelovanjem zaposlenica Zagreb Pridea sukladno odlukama Skupštine i Upravnog odbora,
 4. odgovorna je za uredno obavljanje svih administrativnih, financijskih, blagajničkih, knjigovodstvenih i drugih poslova neophodnih za nesmetan rad organizacije,
 5. predlaže Upravnom odboru prijedlog strategije rada Zagreb Pridea za višegodišnje razdoblje,
 6. predlaže Upravnom odboru prijedlog provedbe strategije rada Zagreb Pridea za svaku godinu,
 7. predlaže Upravnom odboru prijedlog namicanja financijskih sredstava potrebnih za provedbu strategije rada Zagreb Pridea za svaku godinu,
 8. podnosi prijedlog godišnjeg programskog izvještaja o radu Zagreb Pridea Upravnom odboru,
 9. podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvještaja Zagreb Pridea Upravnom odboru,
 10. podnosi kvartalna izvješća o radu Zagreb Pridea Upravnom odboru,
 11. podnosi kvartalna financijska izvješća Zagreb Pridea Upravnom odboru,
 12. podnosi polugodišnja izvješća o radu Zagreb Pridea Nadzornom odboru,
 13. podnosi polugodišnja financijska izvješća Zagreb Pridea Nadzornom odboru,
 14. izvršava odluke Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora date mu u izvršnu nadležnost,
 15. bavi se razvojnim projektima organizacije,
 16. potiče suradnju s drugim organizacijama i institucijama,
 17. obavlja sve druge poslove neophodne za nesmetan rad organizacije te
 18. obavlja sve druge poslove propisane ovim Statutom i/ili drugim aktima Zagreb Pridea.

Članak 126.

U obavljanju svih svojih dužnosti izvršna koordinatorica dužna je postupati sukladno odredbama zakona, ovog Statuta i drugih akata Zagreb Pridea te odluka Skupštine i ostalih izbornih tijela Zagreb Pridea.

Članak 127.

U poslovima zastupanja Zagreb Pridea izvršna koordinatorica dužna je postupati sukladno odlukama Skupštine i ostalih izbornih tijela Zagreb Pridea.

XIV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA U ZAGREB PRIDEU

Članak 128.

Sporovi sukoba nadležnosti između tijela Zagreb Pridea, između članica i tijela te među članicama te sukob interesa u prvoj instanci rješava Nadzorni odbor, odnosno u slučaju žalbe podnesene u roku od 15 dana, u drugoj instanci Skupština.

Članak 129.

U rješavanju sporova, Nadzorni odbor i Skupština moraju saslušati strane u sporu te temeljiti svoju odluku na ovom Statutu i zakonu.

 XV. IMOVINA I FINANCIRANJE

Članak 130.

Imovinu Zagreb Pridea čine novčana sredstva koja je Zagreb Pride stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja Zagreb Pridea stekne obavljanjem djelatnosti kojom se ostvaruju statutarni ciljevi, financiranjem programa i projekata Zagreb Pridea iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva u skladu sa zakonom, Zagreb Prideove nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.

Članak 131.

Zagreb Pride raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određene ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 132.

Cjelokupno financijsko poslovanje Zagreb Pridea vodi se sukladno pozitivnim propisima na osnovu odluka nadležnih tijela Zagreb Pridea.

Članarina

Članak 133.

(1) Skupština određuje iznos, način i intervale u kojima se plaća članarina.

(2) Skupština može donijeti odluku kojom privremeno izvan snage stavlja odredbu ovog Statuta o plaćanju članarine.

Raspolaganje imovinom Zagreb Pridea u slučaju prestanka postojanja

Članak 134.

U slučaju prestanka postojanja a nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, preostala financijska sredstva, imovina i vlasnička prava Zagreb Pridea po odluci Skupštine prelaze u vlasništvo jedne ili više neprofitnih, dobrotvornih, nestranačkih, nezavisnih, dobrovoljnih udruga, ustanova ili zaklada koje imaju slične statutarne ciljeve za potrebe njihovih društveno korisnih ili dobrotvornih aktivnosti sličnih aktivnostima Zagreb Pridea.

Članak 135.

Skupština ne može imovinu Zagreb Pridea dijeliti svojim osnivačicama, članicama, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenicama ili s njima povezanim osobama.

Članak 136.

Pod povezanim osobama iz prethodnog članka smatraju se osobe koje su bračna ili izvanbračna družica, životna partnerica ili neformalna životna partnerica, srodnice po krvi u uspravnoj lozi, braća, sestre, skrbnica te posvajateljica, posvojenikca te ostale fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanim s osnivačicama, članicama Zagreb Pridea, osobama ovlaštenim za zastupanje ili zaposlenima.

Članak 137.

Financijska sredstva koja su ostvarena iz javnih izvora u smislu odredbi članka 32. Zakona se u slučaju prestanka Zagreb Pridea moraju vratiti u proračun iz kojeg su financijska sredstva ostvarena.

XVI. STATUSNE PROMJENE

Članak 138.

Statusne promjene su promjene pravnog položaja Zagreb Pridea izvršene na osnovu odluke Skupštine u skladu s ovim Statutom i Zakonom.

Članak 139.

Statusne promjene su pripajanje, spajanje i podjela Zagreb Pridea.

Članak 140.

Odluku iz članka 138.  u odnosu na članak 139. ovog Statuta donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova.

XVII. PRESTANAK POSTOJANJA ZAGREB PRIDEA

Članak 141.

Odluku o prestanku postojanja Zagreb Pridea donosi Skupština dvotrećinskom većinom nazočnih na prijedlog Upravnog odbora.

Likvidacijski postupak

Članak 142.

Po odluci iz prethodnog članka, odnosno u drugim slučajevima prestanka djelovanja Zagreb Pridea pripisanim Zakonom, pokreće se likvidacijski postupak sukladno Zakonu.

Članak 143.

Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela Zagreb Pridea i osoba ovlaštenih za zastupanje.

Članak 144.

Likvidacijski postupak vodi likvidatorica Zagreb Pridea, sukladno Zakonu.

Likvidatorica Zagreb Pridea

Članak 145.

(1) Likvidatorica Zagreb Pridea je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Upravni odbor na prijedlog izvršne koordinatorice i koja zastupa Zagreb Pridea u postupku likvidacije.

(2) Likvidatorica ne mora biti članica Zagreb Pridea.

Članak 146.

Upravni odbor može opozvati likvidatoricu Zagreb Pridea i imenovati novu:

 1. na prijedlog izvršne koordinatorice ili
 2. po zahtjevu za razrješenjem dužnosti likvidatorice Zagreb Pridea koji Upravnom odboru podnosi sama likvidatorica.

XVIII. POSTUPAK ZA PROMJENU STATUTA ZAGREB PRIDEA

Članak 147.

Promjene Statuta Zagreb Pridea su izmjene, dopune i donošenje novog Statuta.

Članak 148.

Ovlaštene predlagateljice promjena Statuta su:

 1. Upravni odbor i
 2. 1/3 članica Zagreb Pridea.

Članak 149.

Promjene Statuta usvaja Skupština dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članica.

XIX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 150.

Za tumačenje ovog Statuta nadležan je u prvoj instanci Nadzorni odbor te u drugoj i konačnoj instanci Skupština.

Članak 151.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut udruge Zagreb Pride usvojen na Skupštini održanoj u Zagrebu 7. svibnja 2012. godine i ovjeren od Gradskog ureda za opću upravu grada Zagreba KLASA: UP/I-230-02/2012-02/894, URBROJ: 251-07-02/1-12-2 od 26. srpnja 2012. godine.

Članak 152.

Ovaj Statut stupa na snagu odmah po usvajanju.


U Zagrebu, 3. veljače 2015. godine.

Za Skupštinu:

M.P.

Ivan Novosel

predsjedavajuća sjednice Skupštine