Poziv za dostavu ponude: usluga grafičkog dizajna i pripreme za tisak

Grant shema: IPA 2012, Building Capacities of CSOs for Ensuring Effective Implementation of the EU Standards in the Enforcement of Human Rights, EuropeAid/135875/ID/ACT/HR

Broj ugovora: 2012-01-35-010206 

Naziv projekta: Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo

Nositelj projekta:  Lezbijska organizacija „LORI“ 

Naručitelj nabave: Zagreb Pride

Naziv nabave: Usluga grafičkog dizajna i pripreme za tisak

Broj nabave: 8

Redni broj nabave prema planu javne nabave: 2

Datum: 04.04.2016.

 

Poštovani_e,

pozivamo Vas na dostavu ponuda za nabavu usluga grafičkog dizajna i pripreme za tisak, za sljedeće grupe predmeta nabave:

 1. Grafički dizajn i priprema za tisak brošure u sklopu aktivnosti kreiranje Preporuka za zakonsko priznavanje roda
 2. Grafički dizajn i priprema za tisak brošure u sklopu aktivnosti izrade Smjernica o životnom partnerstvu i istospolnim obiteljima
 3. Grafički dizajn i priprema za tisak informativnog letka u sklopu aktivnosti grupe podrške za LGBT učenike_ce srednjih škola
 4. Grafički dizajn i priprema za tisak informativnog letka u sklopu aktivnosti Živa biblioteka
 5. Grafički dizajn i priprema za tisak promotivnih materijala u sklopu aktivnosti Nacionalna kampanja

Ponuditelji_ce mogu podnijeti ponudu za jednu, više ili za sve grupe predmeta nabave. Ukoliko se prijavljujete za dva ili više predmeta nabave, cijenu ponude potrebno je navesti pojedinačno za svaku grupu predmeta nabave.

U okviru ovog poziva nalaze se sljedeći dokumenti koji sačinjavaju dokumentaciju za nadmetanje:

 • Opis poslova
 • Izjava o nepostojanju razloga za isključenje iz sudjelovanja u nabavi

Kako bi bila prihvatljiva, Vaša ponuda mora sadržavati sljedeće:

 • Životopis stručnjaka_kinje koji sadrži dokaze o posjedovanju kvalifikacija i profesionalnog iskustva u skladu s traženim profilom. Životopis mora sadržavati informacije o broju dosadašnjih angažmana za grafički dizajn i pripremu (npr. broj do sada dizajniranih letaka, brošura, plakata, šalica, majica…)
 • Portfolio koji odgovara standardima struke, a iz kojeg je vidljivo da dizajner_ica dobro poznaje i vlada grafičkim oblikovanjem u okviru različitih primjena dizajna (promotivni materijali, oblikovanje brošura, plakata, šalica, majica…)
 • Cijenu ponude, uz jasan navod grupe ili grupa usluga za koju se prijavljujete (sukladno dokumentu „Opis poslova“)
 • Potpisanu Izjavu o nepostojanju razloga za isključivanje iz sudjelovanja u nabavi (sukladno točki 2.4. Annex-a IV grant ugovora) koja se nalazi u prilogu ovog javnog poziva.

Informacije navedene u životopisu stručnjaka_kinje i/ili portfoliu moraju dokazati posjedovanje kvalifikacija i profesionalnog iskustva u skladu s profilom stručnjaka/kinje propisanim u Opisu poslova. Slijedom navedenog, ponuda koja uključuje profil stručnjaka_kinje koji ne udovoljavaju traženim karakteristikama, bit će odbijena.

Financijska ponuda mora:

 • imati jasno navedenu grupu ili grupe predmeta nabave za koju se stručnjak/inja prijavljuje uz navod cijene (pojedinačno, za svaku grupu)
 • cijena mora biti iskazana bez PDV-a budući da je nabava oslobođena od PDV-a (jer se usluga financira iz sredstava Europske Unije)

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (koja zadovoljava svim traženim uvjetima), na način da 80% vrijednosti nosi kvaliteta ponude, a 20% cijena, prema obrascu koji se nalazi u pozivu u prilogu.

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.730,00 EUR (13.148,00* kn), od čega:

Za aktivnost A: ukupna vrijednost najviše do 300,00 EUR (2.280,00* kn)

Za aktivnost B: ukupna vrijednost najviše do 200,00 EUR (1.520,00* kn)

Za aktivnost C:  ukupna vrijednost najviše do 150,00 EUR (1.140,00* kn)

Za aktivnost D:  ukupna vrijednost najviše do 280,00 EUR (2.128,00* kn)

Za aktivnost E: ukupna vrijednost za 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3, 5.1.4. i 5.1.5. (informativni letak, majica, šalica, eko torba, banner) najviše do 520,00 EUR (3.952,00 kn*), a ukupna vrijednost za 5.1.6. (city light) najviše do 280,00 EUR (2.128,00* kn).

Svi navedeni iznosi su bez PDV-a.

Ponuda koja je iznad procijenjene vrijednosti nabave bit će odbijena.

Rok za dostavu ponude je 15 dana od datuma objave poziva. Krajnji rok za dostavu ponuda je 19. travnja 2016.

Molimo Vas da svoju ponudu dostavite na sljedeću elektroničku adresu prije zadanog roka: info@zagreb-pride.net

Rok za postavljanje pitanja je 7 dana prije roka za dostavu ponuda (najkasnije do 12. travnja 2016.), a rok za dostavu odgovora je 5 dana prije roka za dostavu ponuda (14. travnja 2016.).
Sva pitanja vezana uz predmetnu nabavu potrebno je dostaviti na elektroničku adresu: info@zagreb-pride.net

Odgovori na sva pitanja postavljena unutar roka bit će stavljeni na raspolaganje svim ponuditeljima.

Ponude pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

 

Prilozi:

Poziv za dostavu ponuda (PDF)

Opis poslova (PDF)

Izjava o nepostojanju razloga za isključenje (docx)

 

lori
Projekt provodi
Udruga LORI
www.lori.hr
cncEK33U
Projektni partner
Zagreb Pride
www.zagreb-pride.net
10171892_505696446199009_1861663140604939226_n
Projektni partner
Trans Aid
www.transaid.hr
eu-flag
Projekt financira
Europska unija
ec.europa.eu/croatia/
IPA_RH5
Projekt sufinancira
udruge.gov.hr