Hej, vire nam u gaće!

Zaviruju nam u spavaće sobe!

Prebrojavaju krvna zrnca!

 

Mi, što već 16 godina svakog lipnja ponosno koračamo Zagrebom, i ove smo godine glasno pozvale zajednicu, sve prijateljice i prijatelje, podržavatelje i podržavateljice da nam se priključe u hrabroj, veseloj i bučnoj 17. Povorci ponosa LGBTIQ osoba i obitelji, najvećem prosvjedu za ljudska prava u Hrvatskoj i da zajedno jasno poručimo: Van iz naših gaća!

Ovogodišnja Povorka ponosa ponovno se održala u jeku napada na žene, na transrodne osobe, na obitelj i djecu, na manjine, napada na sve aspekte rodne i drugih različitosti i raznolikosti. Političari, ministri i matičari, samozvani stručnjaci i stručnjakinje, klerikalci i klerikalke, skupljači potpisa, biskupi, svećenici, popovi i vračevi i ove godine ismijavaju i trivijaliziraju naše identitete i tijela. Prvo su nam ušli u domove, onda su nam ušli u krevete, a sada nam vire u gaće. Van iz naših gaća!

Živimo stvarnost u kojoj zlostavljana supruga župana u svom vapaju za pomoć piše pisma premijeru, a onda odustaje od prijave jer biva marginalizirana, obezvrijeđena i obeshrabrena. 

Živimo stvarnost u kojoj ministrica na optužbe o obiteljskom nasilju odmahuje rukom i odgovara “Tako vam je to u braku!”.

Živimo stvarnost u kojoj se maškare i karnevali za djecu pretvaraju u paljenje slikovnica s dvije mame i dva tate.

Živimo stvarnost u kojoj šačica klerikalaca u nekom tijelu ministarstva određuje tko čini naše obitelji.

Živimo stvarnost u kojoj se u udarnim terminima na nacionalnoj televiziji negira holokaust, a gej osobe poistovjećuju s pedofilima.

Živimo stvarnost u kojoj se interpretativnom izjavom, pod izlikom zaštite žena, transrodnim osobama uskraćuje pravo na zaštitu od nasilja.

Živimo stvarnost u kojoj se prebrojavaju potpisi za referendum kojim se žele uskratiti prava manjina, uz svesrdnu podršku predsjednice Republike.

Živimo stvarnost u kojoj smo prisiljene i prisiljeni od najbližih prikrivati svoj život i svoju ljubav, do ulice, trgova, medija, radnog mjesta, škole, fakulteta, institucija, kafića, gdje se pretpostavlja i nameće svačija, pa i naša heteroseksualnost i cisrodnost, gdje se moramo skrivati, suzdržavati i prešućivati svoje osjećaje, identitete, stavove i istinu o nama samima.

Živimo stvarnost u kojoj se svatko smatra kvalificiranim određivati tko je muško, a tko žensko ili nešto treće. Van iz naših gaća!

Mi, lezbijke, gejevi, biseksualne,trans*, interspolne i kvir osobe, znamo i da živimo stvarnost u kojoj smo sve i svi mi mnogo više od spola koji nam je pripisan pri rođenju. Znamo da svatko od nas ima svoj rod i rodni identitet te pravo na izražavanje sebe. Znamo i da je svatko i svaka od nas jedini autoritet za vlastiti rodni identitet i zato zahtijevamo da se proces zakonskog priznanja roda temelji isključivo na identifikaciji same osobe. Nitko nam nema pravo viriti u gaće i određivati tko smo, koga ćemo voljeti, tko čini našu obitelj ili koji ćemo toalet koristiti!

 

Zahtijevamo:

  • da se svim osobama omogući slobodno donošenje odluke o rađanju
  • da se prestane s referendumima usmjerenim zatiranju ljudskih prava i prava žena
  • da se kroz novi Obiteljski zakon prizna pravo na građanski brak svim parovima, bez obzira na njihov spol i rod
  • da se prekine sa svim oblicima reparativnih i konverzijskih terapija ili postupaka za promjenu spolne orijentacije ili rodnog identiteta
  • da se svim transrodnim osobama u Hrvatskoj omogući bezuvjetno zakonsko priznanje roda

 

I zato smo u subotu, 9. lipnja od 15 sati, zauzeli_e centar grada – za svaku nevidljivu Maru u Hrvatskoj, za svako diskriminirano dijete u školama, za sve manjine u našem parlamentu, za sve različite i raznolike, predivne obitelji, za svakog ili svaku hrabru osobu kojoj je dosta da joj svi vire u gaće! Zauzeli_e smo centar grada jer tražimo i zahtijevamo VIDLJIVOST 365 dana u godini, sada i odmah. Da nam živi, živi rod!

 

Podignimo u vis čela

Mi određujemo svoj rod

Naša bit će zemlja cijela

Da nam živi, živi rod!

 

9. lipnja 2018., u 15 sati

Rooseveltov trg (kod Mimare)

#zgpride2018

 

 

[english]

MANIFESTO

17th Pride March of LGBTIQ persons and families Zagreb Pride 2018

“Long live gender!”

 

Hey, they’re peering into our underwear!

They’re peeking into our bedrooms!

They are counting our blood cells!

 

We, who have for the past 16 years proudly marched each June through the streets of Zagreb, and have done it again this year, loudly invited the community and all of our friends and supporters to join us at the courageous, cheerful and lively 17th Pride March of LGBTIQ people and families, the biggest protest for human rights in Croatia and to make a clear statement together: Out of our pants!

This year’s Pride March was again held in the wake of attacks on women, transgender people, families and children, minorities, attacks on all aspects of gender and other difference and diversity. Politicians, ministers and magistrates, self-proclaimed experts and clerics, bishops, priests and campaigners continue to mock and trivialise our identities and bodies. First they came into our homes, then they entered our beds, and now they’re peering into our underwear. Keep out of our pants!

We live a reality in which the abused wife of a county prefect writes to the Prime Minister in her cry for help, and then withdraws charges against him because she is marginalised, belittled and discouraged.

We live a reality in which a minister devalues charges of domestic violence and says “that’s the way it is in marriage”.

We live a reality in which carnivals and masquerades for children have been turned into ceremonies of burning picture books about two moms and two dads.

We live a reality in which a handful of clerics in a ministry body determine who makes a family.

We live in a reality in which Holocaust denial and equating gay people with paedophiles is allowed on the national prime time television.

We live a reality in which interpretive statements, under the guise of protecting women, deprive transgender persons of the right to protection from violence.

We live in a reality in which a petition to deny minority rights has the support of the President.

We live in a reality in which we are forced to conceal our lives and loves from those closest to us, from the streets, squares, media, workplaces, schools, universities, institutions, cafes, where we and everyone around us are presumed to be heterosexual and cisgender. We are forced to hide, hold back and shake off our feelings, identities, attitudes and truths about ourselves.

We live a reality in which everyone is considered qualified to determine who is male and who is a female or other. Get out of our pants!

We, lesbians, gays, bisexuals, trans people, intersex people and queer people, know that we live the reality in which we are all much more than the gender assigned to us at birth. We know that each of us has a gender and gender identity and the right to express ourselves. We also know that each and every one of us is the only authority for our own gender identity and therefore we demand for the process of legal gender recognition to be based solely on self determination. No one has the right to peer into our underwear and determine who we are, whom we will love, who makes up our family or which toilet we will use!

We demand:

  • that all people have the freedom to make their own choices about reproduction
  • the end for referendums directed at deterring human rights and women’s rights
  • that the new Family Law recognises the right to a civil marriage for all couples, regardless of their sex and gender
  • the termination of all forms of reparative and conversion therapies or procedures with the aim of changing sexual orientation or gender identity
  • that all transgender people in Croatia have the right to unconditional legal gender recognition

This is why on Saturday, June 9 at 3 PM, we have occupied the centre of the city – for every invisible person in Croatia, for every discriminated child in our schools, for all minorities in our parliament, for all different and diverse, wonderful families, for each and every brave person who is fed up with people peering into their underwear. We took over the centre of the city because we look for and demand VISIBILITY 365 days a year, right now. Long live Gender!

 

June 9 2018, at 3pm

Roosevelt square (near Mimara museum)

#zgpride2018